01.Aanmelding lidmaatschap Ondernemers

Lidmaatschap

(50% korting is per kalenderjaar, met een verplichting om 2 jaar TOP-lid te blijven.)

Betaling

Ondergetekenden komen het volgende overeen:
A.
De ondernemer, bedrijfsnaam:
B.
Het Texels Ondernemers Platform (TOP) incassant ID NL20ZZZ540756610000, hierna te noemen TOP:
2.1

De ondernemer (A) verplicht zich jegens TOP (B) tot het betalen van de jaarlijkse contributie volgens door de laatste ALV vastgestelde tarieven.

Bij aanmelding na 31 juli is in het lopende jaar geen contributie verschuldigd.

2.2
2.3
De ondernemer informeert TOP tijdig omtrent wijziging van het bankrekeningnummer en/of wijziging van het aantal fte.
2.4
Het contract loopt per kalenderjaar van 1 januari tot 31 december en wordt per de vervaldatum stilzwijgend verlengd.
2.5
Het lidmaatschap c.q. deze overeenkomst kan uitsluitend schriftelijk worden beëindigd met een schriftelijke opzegging tot uiterlijk 30 november van het boekjaar, oftewel één maand voor de eerstvolgende vervaldatum van het contract naar info@top-texel.nl of
2.6
De betalingsvoorwaarden van TOP zijn omschreven in de statuten. Deze statuten liggen ter inzage op het secretariaat van TOP en kunnenu op verzoek worden toegezonden. Ze staan ook op het besloten ledengedeelte van de website www.top-texel.nl.
2.7
De contributie dient binnen 15 dagen na de factuurdatum te zijn voldaan. Bij niet betalen van de factuur vervallen de voordelen die bij het TOP lidmaatschap horen.
2.8
De ondernemer is ervan op de hoogte dat de ingevulde gegevens worden gedeeld met VVV Texel en dat zijn bedrijf wordt opgenomen op de website van www.top-texel.nl. Indien dit niet gewenst is, kan dat schriftelijk doorgegeven worden aan TOP via info@top-texel.nl
Ondernemer meldt zich hierbij aan als lid van TOP - Postbus 155 - 1790 AD Den Burg (Texel), geregistreerd bij de Kamer van Koophandel NW-Holland: 54075661.
Ondertekening

TOP contributie

De contributie die leden van TOP betalen, kun je onderverdelen in twee soorten tarieven:

  • Contributie voor eigenaren/verhuurders van een accommodatie (van hotel tot camping en van bed & breakfast tot de vakantiewoning in de tuin).
  • Contributie voor ondernemers in de zakelijke, ambachtelijke en dienstverlenende sector (van accountant tot tekstschrijver en van fietsenverhuurder en bakker tot coach of restauranthouder)

Lees verder over de contributie & tarieven.