Havenplan in ontwikkeling

Gepubliceerd op: 17 oktober 2023

Zoals wellicht bekend staat de haven van Oudeschild voor een uitdaging na de recente sanering van de visserij.

Dit heeft niet alleen geleid tot verlies van bedrijvigheid maar heeft ook financiële uitdagingen met zich meegebracht voor de gemeente Texel, die momenteel een tekort van ongeveer €900.000,- per jaar ervaart. Naar verwachting zullen deze tekorten toenemen vanwege de noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden. De haven van Oudeschild speelt een cruciale rol in de gemeenschap en de lokale economie. Daarom heeft TOP de gemeente aangeboden om mee te denken bij het zoeken naar oplossingen.

In juni is door TOP een open pitchavond georganiseerd, waarvoor geïnteresseerden zich konden aanmelden. Dertien ondernemers, architecten en kunstenaars hebben hun ideeën naar voren gebracht. Vervolgens is een havenwerkgroep samengesteld om te komen tot een eerste aanzet voor revitalisering van de haven van Oudeschild. De werkgroep heeft constructieve discussies gevoerd en ideeën vanuit diverse invalshoeken bekeken. Dit heeft geresulteerd in een document dat op 26 september door het TOP-bestuur met het college besproken is.

De havenwerkgroep benadrukt dat de keuzes en beslissingen in nauwe samenwerking met de lokale gemeenschap en belanghebbenden moeten worden gemaakt. Daarnaast is er de noodzaak van vertrouwen, gedeeld commitment en slagvaardigheid in dit proces. Het is aan de gemeente om betrokkenheid van de lokale gemeenschap te organiseren en de verdere uitwerking op te pakken.

Het college heeft in reactie op het gesprek met het TOP-bestuur laten weten in het eerste of tweede kwartaal van 2024 een richtinggevend voorstel voor te leggen aan de gemeenteraad. Onderdeel van dit voorstel zal zijn een aantal kaders en randvoorwaarden waarbinnen de haven verzelfstandigd zou kunnen worden en waarbinnen de haven via een meer ondernemersgewijze aanpak kan worden beheerd en geëxploiteerd.

Link: Havenplan september 2023

Link: Aanbiedingsbrief werkgroen haven Oudeschild