Actueel: Toerisme & Recreatie

 

De nota Verblijfsrecreatie is af. Hij is het resultaat van een samenwerking tussen ambtenaren van de gemeente Texel, stichting Recron, Staatsbosbeheer en TOP-leden. 

Waar gaat het over?

Ondernemers kunnen in de nota lezen wat er bij komt kijken als zij nieuwe verblijfsrecreatie willen ontwikkelen of bestaande willen uitbreiden. 

Waar gaat het niet over? 

Dagrecreatie, een schoon eiland, natuurontwikkeling en vervoer maken geen deel uit van deze nota.

Wat is het uitgangspunt van de nota verblijfsrecreatie?

De kwaliteit van verblijfsrecreatie verbeteren in plaats van méér verblijfsrecreatie ontwikkelen.

Wat hebben TOP en andere belangenorganisaties bijgedragen?

Er zijn vier publieksbijeenkomsten geweest waarbij ook TOP-leden meediscussieerden over het beleid. Ook heeft de community Toerisme en Recreatie de nota doorgenomen en een lijst verbetersuggesties gemaakt. Alle punten zijn overgenomen door de ambtenaren. Recron, Staatsbosbeheer en TOP trokken in dit proces vaak samen op.

De makers van de nota hebben de toetsing vereenvoudigd. Allereerst door een reeks regels over de Texelse ruimtelijke ordening te schrappen. In plaats daarvan beschrijft de nota dat nieuwe verblijfsrecreatie-ontwikkelingen moeten passen binnen de Kernwaarden, de Texelprincipes en het beeldkwaliteitsplan.

Het beeldkwaliteitsplan is een uitwerking van bestemmingsplanregels en andere criteria. Het geeft duidelijkheid over hoe er gebouwd mag worden en aan welke beeldkwaliteit een bouwwerk moet voldoen.

Wat is bijvoorbeeld geschrapt uit het verblijfsrecreatiebeleid?

• De definitie van kleinschaligheid (maximaal 50 bedden per hectare).
• De beperking dat ontwikkelingen uitsluitend binnen de toeristische zone plaats kunnen vinden. Het hele eiland is als het ware zoekgebied voor ontwikkelingen; de Kernwaarden en Texelprincipes bieden volgens de ontwikkelaars van de nota voldoende houvast om te beoordelen of een ontwikkeling ergens passend is.
• De term ‘binnen de toeristische zone’. Dit betekent dat de nota ontwikkelingen binnen de dorpskernen expliciet benoemt. Daarmee is de regel dat ‘ontwikkeling en herontwikkeling alleen mag grenzen aan recreatieve bestemming’, geschrapt. Ontwikkelt u nieuwe recreatie op landbouwgronden? Dan geeft de nota vijfmogelijkheden de ‘verdwenen’ landbouwgrond op een andere plek te compenseren.

VakantiehuisOosterend

Een aantal mogelijkheden die de nota biedt:

• Bedrijven krijgen 25 procent méér uitbreidingsmogelijkheden voor hun bestaande bedrijf (uiteraard conform het beeldkwaliteitsplan).
• De ene accommodatievorm kan in de andere worden omgezet.
• Er is ruimte voor vernieuwende projecten waarbij ondernemers extra (vooralsnog maximaal 400) slaapplaatsen kunnen verkrijgen.
• Verplaatsen van recreatieve slaapplaatsen is mogelijk.
• Toevoegen of combineren van zorgbedden die een maatschappelijke status hebben en die niet meetellen in de toeristische beddentelling, is mogelijk.

Waar staat de nota nu in de besluitvorming?

Het college heeft de nota goedgekeurd. Hij staat nu op de agenda voor behandeling in de commissievergadering op 2 februari aanstaande. Daarna buigt de raad zich erover in de raadsvergadering van 17 februari. Hij is dus nog niet definitief!

Hoe kwam de nota tot stand?

Hij is een uitwerking van bestaand beleid uit de structuurnota, Planet Texel en bestemmingsplannen. De zogenaamde kaderstellende, meer algemene nota ‘Mooi Texel, meer Toekomst’ uit 2014 bepaalde de grenzen voor dit beleid.

Overigens zijn een aantal (voor ondernemers nadelige) zaken uit deze notitie niet overgenomen.

Wat gaat er nu gebeuren?

De nota verhuist naar de politieke kant van de gemeente en dan wordt duidelijk of de nota in zijn huidige vorm ook echt zijn beslag gaat krijgen. De commissievergadering behandelt hem op 2 februari om 19.00 uur, op 17 februari krijgt de raad de kans hem te bespreken. De commissie- en raadsvergaderingen zijn openbaar en heel interessant! TOP maakt op 2 februari gebruik van de inspraakmogelijkheid, om het belang van de huidige nota te benadrukken bij de politiek.

Wilt u meer weten?

Schroom dan niet om contact op te nemen met TOP. We hebben bijvoorbeeld veel informatie beschikbaar over de Kernwaarden, Texelprincipes en het beeldkwaliteitsplan.

 

Ondernemer uitgelicht

Twitter