Uit de zomer nieuwsbrief 2013

Heeft u de nieuwsbrief gemist? Hier vindt u de berichten nog eens op een rij.

Bestemmingsplan Buitengebied

We hebben het voorseizoen afgesloten met de totstandkoming van het bestemmingsplan Buitengebied. Vele ondernemers hebben contact met TOP gehad over het indienen van zienswijzen en dit heeft ook effect gehad. We hebben –mede dankzij de tomeloze inzet van de architectengroep binnen onze sectie bouw- behoorlijke verbeteringen kunnen realiseren in dit bestemmingsplan, waardoor er de komende jaren op een goede manier ruimte voor ontwikkeling is. Wat overblijft uit dit proces is de vraag hoe de gemeente uiteindelijk om zal gaan met het beddenmaximum in de B&B sector. En ook is nu nog onduidelijk wat een zorgbed is. Wij nemen de komende tijd actief deel aan de discussie hierover, en als u specifieke inbreng hebt op deze onderwerpen, meldt dit aan ons.

Bestemmingsplannen dorpskernen

De gemeente werkt op dit moment aan de bestemmingsplannen voor de dorpskernen. Die voor De Koog is voor de vakantie vastgesteld en op dit moment zijn de voorontwerpen voor Den Burg en Oosterend klaar. Ook hier geldt: als u denkt dat TOP een zienswijze moet indienen die een gezamenlijk ondernemersbelang vertegenwoordigt, laat ons dit dan zo snel mogelijk weten. De behandeling van het bestemmingsplan Den Burg staat voor september op de agenda. Als u wilt weten wanneer de behandeling van de (voorontwerp) bestemmingsplannen van de dorpskernen is, raadpleeg dan de website van de gemeente.

Vergunningentrajecten Gemeente

In het kader van de gemeentelijke reorganisatie hebben wij regelmatig contact met de Directeur (a.i) van de gemeente, de heer Jan Legters. Nadat de nieuwe afdelingshoofden benoemd waren, hebben wij met een aantal ondernemers kennis kunnen maken en een gesprek gehad over de kwaliteit van de vergunningverlening en hoe ondernemers dit ervaren. Uit deze bijeenkomst moet blijken of er goed geluisterd is naar de moeilijkheden die ondernemers ondervinden en hebben toegelicht bij vergunningtrajecten. We hopen natuurlijk dat de verbeterslagen die de gemeentelijke organisatie maakt voor ons als ondernemersgroep duidelijk merkbaar worden. We zullen de komende maanden nog een aantal van zulke gesprekken hebben om knelpunten aan te geven en mee op te lossen. Als u uw ervaringen op het vergunningenvlak met TOP wilt delen, laat het ons weten. We willen de gesprekken met de gemeente graag zo concreet mogelijk voeren, liefst aan de hand van voorbeelden.

Evenementendesk

We praten vanuit TOP vaak met ondernemers over evenementen op Texel. Welke thema’s hebben succes, welke niet, welke periodes bieden de hoogste toegevoegde waarde voor een evenement enzovoort. Ons zijn vooral twee dingen gebleken: Als je een evenement organiseert, is het vergunningentraject en de marketing ervan vaak het grootste struikelblok. Vooral om die reden is TOP met een aantal ondernemers, TESO, VVV en de gemeente in gesprek om een zgn. ‘evenementendesk’ op te richten. Doel is om kennis en ervaring te bundelen, zodat degene die dat wil niet alles zelf hoeft uit te vinden en er professionele hulp beschikbaar is.  Bij de organisatie van het ‘Rede van Texel live’ evenement, waarbij TOP, VVV, TESO, gemeente en een aantal vrijwilligers intensief hebben samengewerkt,  is gebleken dat het bundelen van kennis en (marketing)kracht tot hele mooie resultaten kan leiden! We houden u op de hoogte van dit initiatief.

Het nieuwe winkelen

Van het voorjaar heeft de sectie detailhandel natuurlijk al een bijeenkomst gehad met als thema ‘het nieuwe winkelen’ (initiatief van Den Burg, Winkelhart van Texel), die overigens zeer druk bezocht werd. Op 2 juli zijn een aantal ondernemers en bestuursleden naar een bijeenkomst over het nieuwe winkelen geweest in Den Helder. Deze was georganiseerd door samenwerkende winkelorganisaties, Rabobank en MKB Nederland. Het was een zeer inspirerende bijeenkomst waar veel informatie werd gegeven over de ontwikkelingen in de winkelbranche en hoe je jezelf als winkelier voorbereidt op een lucratieve toekomst. Het idee voor het oprichten van een evenementendesk is mede daar geboren, naar voorbeeld van enkele stedelijke initiatieven. Daar zijn we nu dus ook mee in gesprek.
Tijdens die bijeenkomst werd overigens ook belicht hoe Den Helder de hele binnenstad saneert om een voor de toekomst aantrekkelijk winkelgebied te creëren. Een initiatief waarmee een investering van 300 miljoen euro gemoeid is en ondernemers ontwikkelingssubsidies krijgen! Den Helder werd als voorbeeld genoemd van een stad waar de gemeente een grote verantwoordelijkheid neemt voor een gezond ondernemersklimaat…. Dat moeten wij hier op Texel ook maar eens zien te realiseren. Winkelen, oftewel ‘funshoppen’, is een heel belangrijke vrije tijdsbesteding… niet alleen iets voor op de TOP agenda, maar ook de moeite van het discussiëren waard in het kader van de verkiezingsprogramma’s!! Ideeën via de manager ledenorganisatie of de sectie detailhandel graag!

Community Toerisme en Recreatie

Op 28 augustus zijn de leden van de community Toerisme & Recreatie bij elkaar gekomen. Hoewel de herziening van de nota Toerisme & Recreatie nog niet op de politieke agenda staat (want dit is uitgesteld), is het zinvol dat deze groep bij elkaar is om te praten over de beleidsonderwerpen die er voor de ontwikkeling van het toerisme de komende tijd toe doen. Een aantal community leden stelt de komende 14 dagen vast welke onderwerpen echt belangrijk zijn, een aantal anderen kijkt welke concrete doelen  de community moet realiseren en een derde groepje kijkt welke relevante gegevens verzameld moeten worden om beleidskeuzes te maken. De community zal namens de leden met het bestuur zorgen dat we straks goed voorbereid aan de politieke beleidsvorming kunnen deelnemen en de mening van de leden over een aantal onderwerpen helder is. We houden u op de hoogte en iedereen die wat wil inbrengen kan dit het best via het secretariaat doen.
Dit zijn de deelnemers aan de community T & R: Alfred Bakker, Gerard Bakker, Piet Blom, Kirsten Dashorst, Ricardo de Graaf, Michel Gregoire, Marga Harinck, Arthur Helling, Anne Hottentot, Dick Jansen, Marja Kampstra, Andreas Schraag, Klaas Tjepkema, Wouter de Waal

Community Onderwijs

In de Texelse Courant van afgelopen week werd breed gerapporteerd over de problemen rondom het middelbaar onderwijs op Texel. Het standpunt van TOP over (middelbaar) onderwijs is helder: wij moeten het onderwijs op Texel tussen zeg maar 6 en 16 jaar in de volle breedte kunnen garanderen. Dat is een belangrijke voorwaarde voor onze economie, maar ook van een vitale samenleving! We zijn al langere tijd in gesprek met de gemeente over de kwaliteit van het onderwijs en delen de zorgen die er zijn. Nu de OSG zo acuut in de actualiteit is geraakt, zal de community onderwijs zich uitbreiden en met gemeente en andere partijen verder discussiëren over de vraag hoe we dat onderwijs de komende jaren op een goede manier beschikbaar houden op Texel.
Overigens heeft de community dit voorjaar samen met de OSG een sollicitatieproject voor de leerlingen opgezet, wat in het net begonnen schooljaar herhaald zal worden. Ook zal op korte termijn gekeken worden hoe ondernemers uit onze secties zich voor groep 3 en 4 leerlingen van de VMBO afdelingen kunnen presenteren om ze te helpen bij hun beroepskeuze.
Dit zijn de huidige leden van de community Onderwijs: Arjen van Diepen, Jolanda Kamphuis, Jan Jacob Rab, Toon Schoenmaker

Havenvisie Oudeschild

Het hele voorjaar is met een groot aantal belanghebbenden en organisaties gesproken over en gewerkt aan een toekomstvisie voor de haven van Oudeschild. Deze havenvisie is nu zo goed als klaar. In september wordt over de laatste details gesproken en de behandeling van deze visie door de Raad staat geagendeerd voor  oktober. Het is een belangrijk visiedocument waarin de uitgangspunten en keuzes staan voor de ontwikkeling van de haven in de komende jaren, waar de economische kansen vandaan moeten komen, welke sectoren de grootste ontwikkelingskansen hebben en op welke manier het karakter van de haven en de toeristische waarde ervan het best kunnen worden vormgegeven. TOP heeft veel invloed kunnen uitoefenen in dit proces en zeer nauw samengewerkt met de belanghebbenden in en om de haven. Als u vragen hebt over de havenvisie, neem dan contact op met Michel Gregoire

Richting voor economie

Weet u het nog? De beleidsvisie “Richting voor Economie, geef ruimte” is in 2011 opgesteld door LTO, TVL, VVV, TKT, KHN, DETV, NIOZ, Omring, TVO, KvK, UWV, OSG, Start People, TESO, TexelEnergie en de gemeente Texel. Alle economische sectoren hebben feiten en gegevens aangeleverd om de huidige economische structuur te analyseren. Tevens is besproken welke trends, ontwikkelingen, kansen en mogelijkheden de lokale economie kunnen versterken: welke toekomstige structuur is gewenst en mogelijk voor de Texelse economie in zijn geheel. De visie is een plan dat gedragen wordt door alle besturen van de participerende economische sectoren. Zij hopen dat de beleidsvisie de lokale economie en werkgelegenheid helpt behouden en waar mogelijk versterkt. Doordat er jaarlijks wordt geëvalueerd, is “Richting voor Economie, geef ruimte” een dynamisch en flexibel plan. Als u denkt dat een initiatief van u of andere ondernemers belicht moet worden in het kader van 'Richting voor Economie", laat het ons dan weten via het secretariaat.

Klachtenprocedure

In 2013 zijn er tot nu toe 39 klachten in de klachtenprocedure van de VVV en TOP opgenomen. Dat zijn er minder dan gebruikelijk, maar het betrof wel vaker omvangrijke of gecompliceerde kwesties. Er werd het meest geklaagd in het hoogseizoen, met 10 klachten in juli en 15 in augustus.
Het TOP secretariaat krijgt schriftelijk ingediende klachten die niet door ondernemer en gast onderling opgelost zijn binnen 24 uur per e-mail door van de VVV. De klacht wordt dan ook per e-mail doorgestuurd aan het betreffende TOP lid. Het is de bedoeling dat het TOP lid vervolgens zelf een conceptreactie maakt om de klacht te beantwoorden, eventueel in overleg met het secretariaat. Meer informatie over de procedure vindt u op het besloten ledengedeelte van de TOP website.

Periodiek economisch overleg (PEO)

TOP en de gemeente Texel hebben twee keer per jaar PEO. De concept notulen van het overleg in juni 2013 staan nu op het besloten ledengedeelte van de TOP website. Hier vindt u ook statuten van TOP, informatie over de klachtenprocedure, ALV stukken en verslagen van overleggen tussen VVV en TOP. U kunt inloggen op dit besloten gedeelte door te klikken op Mijn TOP, rechtsboven op de homepage. Uw inloggegevens staan op de factuur die u begin dit jaar van TOP hebt gehad of zijn op te vragen bij het secretariaat.

Regionale samenwerking

Bij het secretariaat kunt u een exemplaar opvragen van het jaarverslag 2012 van het Coördinatiepunt Bedrijventerreinen Kop van Noord-Holland.

Zie ook het bericht van de ledenmanager, nieuwsberichten, agenda-items, de oproep van de sectie KLV, het nieuws van de sectie THV en de rubriek Ondernemer Uitgelicht, waar uw bedrijf wellicht ook in past?


Ondernemer uitgelicht

Twitter