Top zoekt input over tijdelijke huisvesting

Het hoogseizoen staat voor de deur en dit betekent dat de nodige bedrijven weer veel seizoenspersoneel in dienst nemen. Maar waar laat je al die mensen?

Het is een probleem waar veel ondernemers mee te maken hebben. Eén van de oplossingen is inpandige huisvesting, een oplossing die bij velen niet bekend is. "Ik moest er zelf ook even induiken, maar het is voor korte termijnoplossingen een prima maatregel.

Er zijn een aantal bedrijven die hier wel gebruik van maken. Wat wij graag willen weten is hoe hun ervaringen zijn. Is het afdoende of zien zij ook andere oplossingen? Wij hopen dat zij zich bij ons melden", vertelt Michel Gregoire van TOP. Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van bepaalde artikelen, in die zin dat inpandige verblijven gerealiseerd worden voor huisvesting van tijdelijk personeel van het ter plaatse gevestigde bedrijf.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de huisvesting moet de ondernemer wel aan een aantal voorschriften voldoen. Zo betreft het alleen huisvesting van tijdelijk personeel dat over een arbeidscontract voor een periode korter dan een jaar beschikt en geen hoofdverblijf op Texel heeft. Er zijn dus wel een aantal voorwaarden waaraan voldaan moet worden. Het volledige overzicht hiervan is te zien op de website van TOP (www.top-texel.nl). Wie wil weten wat de mogelijkheden zijn op het gebied van huisvesting van personeel in het eigen bedrijf kan het beste langsgaan bij de publieksbalie voor vergunningen op het gemeentehuis (maandag tot en met donderdag 8:30 – 12:30 uur). Samen met een van de medewerkers wordt dan gekeken naar de concrete situatie. Ook wordt informatie verstrekt over de te volgen procedure (aanvraag omgevingsvergunning). Ondernemers met ideeën over huisvesting kunnen die mailen naar secretariaat@top-texel.nl of reageren onder het bericht op de facebookpagina van TOP.

In het buitengebied bij de agrarische bestemmingen en de  bedrijfsbestemmingen en in de dorpskernen bij de bestemmingen Bedrijf, Bedrijventerrein, (verblijfs)Recreatie, Detailhandel, Centrumbestemming, Horeca ziet zo’n artikel er als volgt uit:

 1. het betreft alleen huisvesting van tijdelijk personeel dat over een arbeidscontract voor een periode korter dan een jaar beschikt en geen hoofdverblijf op Texel heeft;
 2. de huisvestingsmogelijkheden blijven naar aard en uiterlijk een ondergeschikt onderdeel van de bedrijfsactiviteiten en hebben een rechtstreekse relatie met de bedrijfsactiviteiten;
 3. de verblijfseenheden moeten voldoen aan onderstaande bouwvoorschriften:
 4. er moet sprake zijn van een centrale entree en keukenvoorziening. Indien dat vanwege de bouwkundige bestaande situatie onmogelijk is, dienen in elk geval zodanig voorzieningen getroffen te worden dat qua uiterlijk sprake is van bij elkaar horende verblijfseenheden;
 5. de capaciteit in de verblijven mag niet meer bedragen dan 20 personen;
  de gezamenlijke oppervlakte in gebruik voor huisvesting van seizoenspersoneel mag niet meer zijn dan 260 m², ofwel maximaal 13 m² per persoon;
 6. er zijn voldoende parkeervoorzieningen op eigen terrein;
 7. er moet een bedrijfswoning aanwezig zijn;
 8. er mag geen onevenredige aantasting plaatsvinden van de belangen van eigenaren en gebruikers van omliggende gronden en de huisvesting mag de bedrijfsvoering en de ontwikkelingsmogelijkheden van omliggende (agrarische) bedrijven en de woonfunctie van omliggende woningen niet beperken;
 9. de huisvesting mag geen onoverkomelijke belemmeringen opleveren voor de verkeersfunctie, de milieuaspecten en de landschappelijke waarden. 

Ondernemer uitgelicht

Twitter