TOP laat koers zien met manifest voor Texel

De verkiezingen komen in zicht en dus is het tijd voor Texel om te bepalen welke koers we willen gaan varen. Uiteraard heeft ook TOP zich gebogen over deze materie. In een kort en bondig manifest spreken zij zich uit over de toekomst zoals zij die graag zien, onderverdeeld in een aantal subonderwerpen. We behandelen de belangrijkste punten.

Vestigingsklimaat/ onderwijs

Net als velen maakt het Texels Ondernemers Platform zich zorgen over het vestigingsklimaat. "De druk op de woning(huur)markt in Den Helder is voelbaar, zo groot is de vraag van mensen die op Texel werken naar huisvesting, zowel jaarrond als voor seizoenspersoneel. Je kunt je nou gaan voegen naar het krimpscenario waar rekening mee gehouden wordt, maar je kunt ook denken dat je, mede gezien de economische groei en daarmee gepaard gaande arbeidsvraag, mensen/gezinnen naar het eiland haalt", legt Michel Gregoire van TOP de zorg voor genoeg geschikte woonruimte uit.

Om tot een goed vestigingsklimaat te komen heeft het eiland ook goed onderwijs nodig. Top zegt daar het volgende over: Een adequate campus voor basisonderwijs in Den Burg en een goed functionerend en presterend voortgezet onderwijs in al haar geledingen, van VMBO tot en met Atheneum. Een systeem van gepersonaliseerd leren, waardoor (mede) de kans groter is dat dit onderwijs op Texel gevestigd blijft. Ondernemers (en andere bewoners) moeten bereid zijn hieraan financieel bij te dragen. Daarnaast moet er een uitstekende aansluiting zijn op vervolgopleidingen, in samenwerking met ROC Kop van Noord Holland. Constant overleg over de ideale uitstroom die de eilandeconomie bedient is daarbij evident. Vervolgopleidingen zijn gevestigd in Den Helder, maar er is een expliciet streven naar het vestigen van een of meerdere (deel)opleidingen op Texel." Het sluit aan op opmerkingen die TOP-voorzitter Jan Jacob Rab begin dit jaar deed. Hij maakte zich sterk voor onderwijs dat goed aansluit op de Texelse arbeidsmarkt.

Mobiliteit

Als het op de mobiliteit aankomt uit TOP de nodige zorgen over het gebruik van de inkomsten van het Texelvignet. "Een deel van deze inkomsten is gebruikt om gaten te dichten, terwijl de afspraak was de inkomsten ten bate van het verbeteren van de mobiliteit te gebruiken. Los van een blijvende goede bereikbaarheid wil TOP het gebruik van de fiets en de Texelhopper stimuleren. Maar ook moeten er volgens het ondernemersplatform betere parkeerfaciliteiten komen. "Concreet op de ijsbaan voor zowel auto's als fietsers; een (elektrische) bewaakte fietsparkeerplaats op de plaats van het skatepark met een verbreed trottoir richting Groeneplaats. Ook een herinrichting van de parkeerplaats aan de Nikadel in De Koog is onderdeel van het manifest van TOP. Een opvallend punt is het verbeteren van electronische mobiliteit: het uitvoeren van een glasvezelnetwerk op heel Texel, evenals Wifi op het hele eiland.

Duurzaamheid

Een onderwerp waarover al langer gesproken wordt binnen TOP is duurzaamheid. TOP roept de politiek nu aan dat beperkingen zoals 'aardkundig monument' worden opgeheven, zodat toepassingen als geothermie mogelijk worden. Daarnaast wil TOP ideeën over windenergie verder concretiseren en hoopt men dat de politiek de stimuleringsregeling zonnepanelen voor ondernemers verder wil opvoeren.

Natuurontwikkeling

"Wij zien als TOP graag dat er wordt ingezet op het terugbrengen van een goede stand van de weidevogels; dat versterkt de eilandbeleving. In de (aangelegde) natuurgebieden moet de beleefbaarheid wel verbeterd worden. Als je kijkt naar Waalenburg is dat niet goed gegaan in onze ogen. Een uitkijktoren aan de rand van een gebied zorgt niet voor beleving. Bovendien zijn natuurgebieden alleen ingericht op wandelaars, wij zouden graag zien dat het breder wordt aangepakt", stelt Gregoire. TOP steunt de landbouw als het gaat om het stoppen van omzetten van landbouwgrond in natuur. Om ook de landbouw intensiever bij de natuurontwikkelingen te betrekken zou TOP graag zien dat vanuit LTO Texel wordt deelgenomen in het bestuur van Nationaal Park Duinen van Texel.

Toerisme

Als het op het toerisme aankomt heeft TOP een aantal pijlers. Eén daarvan is de revitalisatie van De Koog. "Er zijn grote stappen gezet, het is nu zaak om die verder te completeren en uit te voeren." Ook voor Oudeschild ligt er een advies klaar. "Haal de havenexploitatie zo snel mogelijk bij de gemeente weg en besteed deze uit aan een commerciële partij." Volgens TOP liggen hier duidelijke kansen voor het toerisme. Tot slot wil de ondernemersbehartiger de regulering van de maximale beddencapaciteit verbeteren met onder meer een meldplicht voor B&B's en de regels voor deze sector goed handhaven.

Gemeente

Tot slot richt TOP zich tot de gemeente. Verminder de regeldruk en zorg dat mensen antwoord krijgen. "Het kan niet zijn dat een ondernemer bij een aanvraag drie maanden moet wachten op antwoord. Ik heb daar voorbeelden zat van", legt Gregoire uit. Waar er wel regels zijn, dienen die ook gehandhaafd te worden. "Een gebrek aan capaciteit mag daar geen excuus zijn", is de mening van TOP.

 

 

Ondernemer uitgelicht

Twitter