TOP kijkt tevreden terug

Tijdens de afgelopen Algemene Ledenvergadering blikte Michel Gregoire terug op het afgelopen jaar. Een jaar waarop tevreden wordt teruggekeken. Toch waren er ook kritische noten. Lees zijn toespraak hier onder.

 

Stand van zaken TOP 2016

 

In de afgelopen jaren heeft TOP meegewerkt aan het tot stand komen van allerlei zaken die de gemeente organiseert, of die in het collegeprogramma staan. Ik noem enkele van die zaken: bestemmingsplannen, visies op ontwikkeling detailhandel en horeca, visie op ontwikkeling toerisme, woonvisie enzovoort.

Als je een aantal van die onderwerpen de revue laat passeren, dan zou je kunnen concluderen dat we ons ondernemersbelang op een heel aardige manier hebben kunnen verankeren in het gemeentelijke beleid. Kijk maar:

We hebben een goed functionerend toeristisch investeringsfonds, dat wordt gevoed vanuit de toeristenbelasting (STIFT); We hebben toeristisch beleid dat kwalitatieve verbetering van de toeristische capaciteit stimuleert en voorkomt dat er nog veel (bedden)capaciteit kan worden toegevoegd; en in het verlengde hiervan zet het detailhandels- en horecabeleid ook in op kwalitatieve verbetering van winkels en horecazaken. Dit, in plaats van veel uitbreiding.

De mobiliteitsvisie zet in op het toevoegen van parkeerruimte op logische plekken, op het verbeteren van openbaar vervoersalternatieven, verbetering en onderhoud van fietspaden en verbetering van de verkeersstromen en bereikbaarheid van de veerhaven van Den Helder.

En de evenementenvisie zet in op betere spreiding van evenementen en keuze voor evenementen die qua omvang en inhoud goed bij Texel passen.

Deze zaken grijpen allemaal in elkaar, onze invloed erop is groot en het geeft ons als ondernemers de ruimte en mogelijkheden onszelf binnen de texelse economie kunnen ontwikkelen. En dat is goed.

Daarnaast werken we mee aan initiatieven die de seizoensverbreding direct kunnen versterken, zoals bijvoorbeeld het ondersteunen van cultuurmaand Lange Juni (waarover later meer) en de Rede van Texel als pre-sail evenement.

We hebben inbreng of besturen mee in andere gremia, zoals Nationaal Park Duinen van Texel. Velen van u zijn gastheer of -vrouw van het NP en onderkennen het belang van verstandig gebruik van de natuur. We discussieren over de intensiteit van het natuurgebruik, over zones waar je prima kunt recreeren en waar je de natuur vanwege haar kwetsbaarheid met rust moet laten.

We delen belangen met de visserij en de landbouw. LTO kavb Texel heeft recent nog alle partijen bij elkaar gebracht die iets te zeggen hebben over natuurgebruik. Gewoon om de verschillende belangen van landbouw, toerisme en natuurbescherming met elkaar te verbinden en betere samenwerking te ontwikkelen.

Als je het goed bekijkt dan hebben we het ondernemersbelang in een goed functionerende toeristische economie in de afgelopen tijd dus best goed kunnen verankeren. Tegelijkertijd zijn onze ondernemingsbelangen soms breder dan direct in de toeristische economie. Het functioneren van de OSG en de woningmarkt lijken op het eerste gezicht geen direct belang voor ons te hebben. Maar ze vormen juist de sleutel tot een goed vestigingsklimaat. En een goed vestigingsklimaat zorgt ervoor dat we goed personeel kunnen vinden en huisvesten en dat onze samenleving vitaal blijft. Het was in dat opzicht best een grote teleurstelling dat de gemeente ons niet direct bij het maken van de woonvisie betrokken heeft. Zaken als huisvesting voor (tijdelijk) personeel zijn naar onze mening onderbelicht gebleven en we zullen nu een andere manier moeten vinden om het vestigingsklimaat te verbeteren. Daar gaan we het straks nog over hebben, want we zijn erg benieuwd naar de personeels- en huisvestings oplossingen die u eventueel kunt aandragen.

In datzelfde kader zijn we overigens aan het kijken met De Bolder hoe we een deel van het personeel dat daar werkt inzetbaar is in de texelse bedrijven. De participatiewet is daar een katalysator bij, maar los daarvan is het gewoon een prima mogelijkheid om voor een deel de personeelsbehoefte mee te vullen. De nieuwe Bolderdirecteur Jacco Mokveld is hier vanavond, dus mocht u meteen vragen hebben, dan kunt u die aan hem stellen.

De samenwerking tussen OSG en TOP loopt op dit moment niet zo goed als we graag willen. Er is vooral behoefte aan afstemming over stages en over de kwalificaties die iemand moet hebben om direct uit school of via de juiste vervolgopleidingen op Texel aan het werk kan. Dat is dus iets wat we moeten opvolgen.

Vanavond zullen we ook aandacht besteden aan een recent door TOP gehouden enquete over de energiedoelstellingen. Velen van u hebben die enquete ingevuld; en een klein deel van de bewoners heeft dat ook gedaan. Aan de hand van de resultaten van die enquete willen we graag met u kijken wat we vanuit de ondernemersgelederen kunnen doen om bij te dragen aan een meer duurzame energiesituatie op het eiland.

We werken bij veel zaken samen met de beleidsambtenaren van de gemeente en het college, dat blijkt uit wat ik eerder zei. Voor ons goed omdat we op die manier het ondernemersbelang kunnen vertegenwoordigen, en voor gemeente mooi omdat er dan ook verwacht kan worden dat er draagvlak is voor allerlei plannen.

Maar er hoort hier ook wel een kritische noot bij. Het komt wat ons betreft te vaak voor dat harde afspraken niet worden nagekomen door gemeente. Het vaststellen van de hoogte van de toeristenbelasting, bijvoorbeeld, is in 2012 op een goede manier geregeld. Het zou per twee jaar gebeuren, uiterlijk in juli, zodat ondernemers er voor hun boekingen rekening mee kunnen houden. Dat is dit jaar niet gebeurd; en we moesten gemeente dringend herinneren aan die afspraak!

We hebben intensief met allerlei andere maatschappelijke partijen gewerkt om draagvlak voor de invoering van het texelvignet te krijgen. Een van de uitgangspunten daarbij was dat er een bestemmingsreserve mobiliteit gevormd zou worden voor de opbrengsten van het vignet. Het college heeft dat bij het maken van de zgn. programmabegroting naast zich neergelegd en dat is niet ok. Maar, onder andere door onze inspraak en gesprekken met gemeente en politiek, verwacht ik dat er alsnog gehandeld word naar afspraak en dat het geld uit het texlevignet ook echt voor het verbeteren van mobiliteit gebruikt zal worden! Men besluit daarover op dit moment in de raadsvergadering!.....

In het Planet De koog project heeft gemeente herhaaldelijk toezeggingen gedaan over het verbeteren van de openbare ruimte; simpele dingen zoals opknappen van bestratingen en straatmeubilair. Het is voor velen van ons wonderlijk dat men die toezeggingen doet, maar zaken vervolgens niet uitvoert. Het wekt soms grote verbazing bij ons en we hopen echt dat daar verbetering in komt. We hoeven heus niet ons gelijk overal in te krijgen, maar vinden wel dat je afspraken na hoort te komen. Ruimte voor verbetering dus!

Ik ga afronden met het noemen van twee belangrijke gebeurtenissen dit jaar: we hebben na een periode van 4 jaar met Clara Jonker een hele mooie secretariaatsvervanging met Irisabella Bakker gerealiseerd…en we hebben hard gewerkt om een goede vervanging voor Wouter de Waal te vinden. Wij denken dat dat goed gelukt is met Frank Spooren die we vanavond dus ook hartelijk welkom heten!

Ik meld tot slot nog het volgende: vorig jaar hebben we op de ALV aandacht aan crowdfunding besteed. We hebben toen ook gezegd dat we daar dit jaar een vervolg aan zouden geven. De sectie dienstverlening heeft dit opgepakt. Op 6 december is er een crowdfunding avond gepland voor investeerders en mensen die investeerders zoeken en die willen weten wat voor crowdfunding oplossingen er zijn. Er is plaats voor 55 personen, dus meld u graag zo spoedig mogelijk aan bij het secretariaat; 6 december, cinema texel van 20-22 uur!

 En dan nog een laatste bericht dat binnenkwam: er loopt nog een enquete over bedrijventerreinen op Texel. er zijn bijna geen ondernemers die die ingevuld hebben; misschien komt dit omdat u geen behoefte ziet in een eventuele uitbreiding op bedrijventerreinen. Maar als u denkt in de komende 10 jaar, zelfs misschien (!) een eventuele uitbreiding te willen realiseren op een van de bedrijventerreinen, kijk dan aub toch even naar die enquete. Het verplicht tot niets, het maakt alleen mogelijk!

 

Dat is het voor nu even; straks in de discussie ziet en hoort u mij nog even.

Dank u.

Ondernemer uitgelicht

Twitter