TOP Communities

TOP communities; kloppend hart van eilandbelangenbehartiging

community

 

Op Prinsjesdag bespraken negen leden van de community Toerisme & Recreatie de vertrouwelijke conceptbeleidsnota Recreatie en Toerisme. Ik mocht erbij zijn om een indruk te krijgen van het belang van de TOP-communities. Vanaf nu gaan we regelmatig een inkijk geven in de huidige vier communities.

Door: Femmy Saal

Wat is de plek van een TOP-community?

Binnen de vier TOP-communities oefenen ondernemers die met elkaar in dezelfde sector werken, invloed uit op gemeentebeleid. De communities zijn het kloppende hart van de belangenbehartiging door TOP; mensen uit de praktijk toetsen het beleid aan hun eigen ervaringen en, misschien wel het allerbelangrijkste, hun gevoel.

De gemeente overlegt voordat ze beleid vaststelt met belangengroepen die er straks mee te maken krijgen. De TOP community is één van die belangengroepen. Zij krijgt op verschillende momenten in het proces de kans om mee te denken. In de gemeentelijke projectgroep en stuurgroep voor de nota Recreatie en Toerisme hebben een aantal leden van de TOP community T&R meegedacht over de conceptnota. De avond van Prinsjesdag was het moment om hem met alle TOP-communityleden te bespreken.

Wat is eigenlijk een beleidsnota?

Een beleidskader voor nieuwe bestemmingsplannen en een handvat voor ondernemers met nieuwe ideeën. Het is dus ontzettend belangrijk dat de mensen die er in de praktijk mee te maken krijgen, ermee overweg kunnen.

Wie discussieerden er met elkaar, op de avond van Prinsjesdag?

Klaas Tjepkema – agrariër en eigenaar boerencamping. Wouter de Waal – directeur VVV. Bouke Weber – manager drie hotels. Rob van der Werff, bemiddelaar vakantiewoningen. Alfred Bakker – eigenaar groepsaccommodatie. Ralph Koning – camping- en chaletparkeigenaar. Ricardo de Graaf – campingeigenaar. Wijnand Haantjes – manager bungalowpark. Dirk Leegwater – eigenaar groepsaccommodatie. Michel Gregoire – TOP manager. Hij leidt de discussie en legt het vervolgtraject uit.

Wat vonden zij van de nota?

Iedereen was in het algemeen blij verrast over de kwaliteit van de nota en er was een levendige, constructieve discussie over de ontwikkelingsruimte die deze nota de verblijfsrecreatie gaat bieden. Enerzijds moet het platteland niet verder verstenen, anderzijds moeten accommodaties ruimte hebben om te vernieuwen. Dorpskernen blijven alleen levendig en kunnen revitaliseren als de verblijfsrecreatie zich er kwalitatief kan ontwikkelen. De community vindt dat de principes uit Planet Texel, die de gemeente onlangs aannam als een belangrijke rode draad in alle gemeentebeleid, goed zijn toegepast.

Uit het beleidsplan lees je tussen de regels door: Als je iets wilt op Texel dat voldoet aan die Texelse principes, dan krijg je veel ruimte en sympathie voor je plannen. Een aantal communityleden vindt wel dat de breed hanteerbare Texelprincipes kunnen leiden tot willekeur en subjectiviteit: alle plannen kunnen worden afgekeurd. Anderen keken juist weer positief aan tegen deze ruimte: ondernemers krijgen de kans te fantaseren en iets moois te maken. Het plan begrenst niet, maar biedt ruimte voor creativiteit.

De Texel Principes, hoe zat het ook alweer?

De gemeente hanteert sinds dit voorjaar zeven principes bij het maken van beleid: Vertrek vanuit natuur en landschap, Ga voor echt Tessels en Texels eigen, Koester eenheid in diversiteit, Bloesem in het seizoen, Blijf jutten, pionieren en innoveren, Koppel schoonheid aan schoonheid, Ruim lekker op en Laat oerkwaliteit zien. Hoe zijn zij tot stand gekomen? Architecten deden onderzoek op het eiland, bestudeerden de kernwaarden die de gemeente al hanteerde en organiseerden workshops met ondernemers, bewoners van Texel en de gemeente. Alle inzichten vatten zij samen in het boek Planet Texel. In het boek vormen de zeven principes een rode draad.

Hoe gaat het verder met de nota Verblijfsrecreatie?

De communityleden die in de projectgroep en stuurgroep zitten, hebben de verbetersuggesties vanuit de community meegenomen naar een laatste bijeenkomst, op 23 september. Hier hebben alle belanghebbenden hun punten genoemd en de ambtenaren verwerken ze waar mogelijk. Vervolgens leggen zij de conceptnota voor aan de raad. Dan is het aan de politiek om te beslissen of de nota het predikaat definitief en aangenomen verdient.

Wat als de punten van TOP niet worden ingewilligd?

Dan kan TOP tijdens de raadsvergadering inspreken en op deze manier proberen invloed uit te oefenen.

 

Ondernemer uitgelicht

Twitter