Samen aan de slag met natuur

Uitnodiging bijeenkomst Provincie Noord-Holland:

Overheidsorganisaties hebben op dit moment met een aantal grote veranderingen te maken.

De decentralisatie van taken van het Rijk naar provincies en gemeenten, de nieuwe Wet Natuurbescherming die eraan zit te komen en de verschuivingen in bevoegd gezag zijn daar belangrijke voorbeelden van. Voor het succesvol implementeren van deze veranderingen is een goede samenwerking en kennisoverdracht tussen de verschillende overheidsdisciplines en natuur- en landschapsorganisaties van cruciaal belang. Om dit proces op gang te brengen, organiseert de provincie Noord-Holland op 15 december 2014 een middagbijeenkomst.

Het startschot is gegeven
De groene regisseur van de provincie Noord-Holland heeft als taak het coördineren en faciliteren van samenwerking en kennis van handhaving van groene wet- en regelgeving in de provincie. Hierbij speelt de nieuwe Wet Natuurbescherming een belangrijke rol. Bij de uitvoer van deze nieuwe wetgeving krijgt men o.a. te maken met de Flora- en faunawet, de Boswet, de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) en Natura 2000.

Wat is de rol die toezicht en handhaving hierin straks gaan spelen en wat betekent dit voor de partners van de provincie die zich hiermee bezighouden?

Met deze bijeenkomst wordt een eerste aanzet gegeven door de provincie om samen met gemeenten, terreinbeherende organisaties, waterschappen, politie en RUD’s in dialoog te treden over deze veranderingen, om zo tot een optimale samenwerking te komen op het gebied van toezicht en handhaving.
 
Samen aan de slag
Kennismaking staat centraal tijdens deze bijeenkomst. Door met elkaar in dialoog te treden, kan er gewerkt worden aan een optimale borging van

de gezamenlijke belangen in de ruimtelijke ordening. Deze bijeenkomst is bedoeld voor alle medewerkers van gemeenten, RUD’s, waterschappen, politie, terreinbeherende organisaties en de provincie Noord-Holland die in hun werkzaamheden te maken hebben met de omgevingswet, handhaving, BWT, groen en ecologie. Om de middag een succes te maken is een brede participatie vanuit verschillende disciplines nodig. 

Noteert u 15 december 2014 in uw agenda! De bijeenkomst start om 12.30 uur met een gezamenlijke lunch. Dan volgen een plenair gedeelte met inhoudelijke presentaties en een interactiesessie. De bijeenkomst eindigt om 16.15 uur met een netwerkborrel. Eind november dan ontvangt u het definitieve programma van de bijeenkomst. Meer informatie over opzet en achtergronden van deze bijeenkomst vindt u op www.natuurnoordholland.nl >> Aanmelden voor de bijeenkomst

Hebt u collega’s of partners voor wie deze bijeenkomst ook interessant is? Stuurt u deze uitnodiging vooral door!
 

Ondernemer uitgelicht

Twitter