Oproep voor nieuwe plannen in logiessector

Bedden. Daar draaide het dinsdagavond om tijdens de eerste bijeenkomst over het gewenste toekomstige beleid voor recreatie en toerisme. De gemeente wil onderzoeken of en hoe het beleid moet worden aangepast om klaar te zijn voor de toekomst en te kunnen bieden wat de gast vraagt. In drie openbare bijeenkomsten kunnen Texelaars meedenken en met ideeën komen die de verblijfsrecreatie op Texel verder versterken. De eerste reacties waren enthousiast.

tENrTexelaars nauw betrokken bij nieuwe Nota Recreatie & Toerisme

Geen lijvig boekwerk, maar een vlotte, toegankelijke nota die als leidraad kan dienen voor toekomstige ontwikkelingen; uitdagend, prikkelend en duurzaam en waarin de balans wordt gezocht tussen recreatie en economie enerzijds en ecologie en landschap anderzijds. Wethouder Eric Hercules, die woensdagavond op Vakantiepark De Krim de eerste bijeenkomst inleidde, had duidelijk voor ogen hoe de nieuwe beleidsnota eruit moet zien. De inhoud is volgens de wethouder aan de Texelaars. "We streven naar een breed draagvlak en nodigen alle Texelaars uit om mee te denken en met ideeën te komen."

Veel meer mogelijk

Om een breed gedragen beleid te kunnen realiseren is een werkgroep ingesteld met vertegenwoordigers van de VVV, het Texels Ondernemers Platform, Stichting Kernwaarden, landbouw (LTO), Staatsbosbeheer en gemeente. Daarnaast zijn er drie openbare bijeenkomsten waarop iedereen ideeën of wensen naar voren kan brengen. De eerste workshop stond dinsdag in het teken van de regelgeving. In korte sessies werd ingegaan op de randvoorwaarden van het nieuwe beleid: de Texelse Kernwaarden, de Texel Principes van Planet Texel en het vernieuwde Bestemmingsplan Buitengebied. Vooral de toelichting van beleidsmedewerker Eveline
Lindenbergh, waaruit naar voren kwam dat het nieuwe bestemmingsplan op veel vlakken een forse verruiming van de (bouw)mogelijkheden liet zien, was voor veel aanwezigen een eyeopener. In de aansluitende  brainstormsessies werd de deelnemers gevraagd wat zij vonden van de huidige kwaliteit van de verblijfsrecreatie en wat er beter zou kunnen. De inzet en betrokkenheid van de aanwezigen was groot.

"Ruim driekwart van de Texelaars is afhankelijk van het toerisme. Deze nota gaat over ons brood. Nu heb je de gelegenheid om mee te praten, dan moet je dat ook doen", aldus een van de aanwezigen. Wel bleek het lastig om de focus te houden op de verblijfsrecreatie; regelmatig verplaatste de discussie zich naar aanverwante onderwerpen, zoals mogelijkheden voor de jeugd van 14 tot 18 jaar en het belang van een schoon Texel.

Spiegel voorhouden

tENr2Wethouder Eric Hercules vond dat de opkomst wat achterbleef bij de verwachting,  maar was verrast door de breedschaligheid van de inbreng. "Ik had verwacht dat het meer over bedden zou gaan. Teveel of te weinig, maar het hele veld daaromheen blijkt veel belangrijker: Texels eigen en echt Texels. Als we dat uitbouwen, is de kans op succes groter. Hieruit blijkt wel dat de nieuwe nota niet sec over de regels moet gaan. Het grootste deel van Texel is top, maar we moeten naar onszelf blijven kijken en een spiegel voorhouden. Je hebt ondernemers nodig, maar die moeten wel gestimuleerd worden en aan de bak kunnen met hun ideeën. Als gemeente moeten we proberen te inspireren, maar uiteindelijk komt het op u neer", hield hij de aanwezigen in het slotwoord voor. In de volgende bijeenkomst, die op 4 juni a.s. plaatsvindt in Den Burg (locatie volgt nog), worden Texelaars uitgedaagd de grenzen op te zoeken en met ideeën of plannen voor de verblijfsrecreatie te komen, los van regels en randvoorwaarden. In de derde en laatste bijeenkomst worden de ingebrachte plannen getoetst aan de huidige regelgeving en de kernwaarden en Texel Principes. Ideeën kunnen op voorhand al via de website van de gemeente worden ingebracht: gemeente@texel.nl onder vermelding van Nota R&T.

Ondernemer uitgelicht

Twitter