Noodpakket overheidsmaatregelen

In deze brief staat een uitleg van het maatregelenpakket dat de regering gisteravond aankondigde. Het pakket is nog niet helemaal uitgewerkt. Zo staat er nog niets over het uitstel dat banken gaan verlenen op leningen. In de komende dagen volgen er updates van het maatregelenpakket.

Deze brieven worden voor alle ondernemers op Texel gemaakt door NBC Eelman; het is geen reclame, maar ze bieden dit als oprechte hulp aan, zodat u zichzelf goed kunt informeren. Wij waarderen dat enorm en we hopen dat u dat ook zo ervaart!  U hebt allemaal uw eigen adviseurs, accountants en boekhouders die u ook verder kunnen helpen en het is verstandig om die te raadplegen. Wij stellen deze nieuwsbrieven ook beschikbaar aan de lokale ondernemersverenigingen zoals Winkelhart en OV De Koog aan Zee, zodat we ook evt. Niet-TOP leden kunnen bereiken.

De brief

Coronavirus: Nieuw maatregelen voor ondernemers

Op 17 maart 2020 zijn er voor ondernemers extra maatregelen getroffen om de Coronacrisis te doorstaan. Hierna volgt in het kort een overzicht.

Voor welke belastingen is uitstel vragen mogelijk?

• Loonbelasting • BTW • Inkomstenbelasting • Vennootschapsbelasting

Uitstel kan ook aangevraagd worden voor toekomstige betalingen op voorlopige aanslagen:

• Inkomstenbelasting • Vennootschapsbelasting

Voor deze aanslagen kan om herziening worden gevraagd. Ondernemers die verwachten dit jaar helemaal geen winst meer te maken krijgen de over 2020 betaalde belasting terug.
Wat moet er gebeuren om uitstel te krijgen? Bij de Belastingdienst moet een verzoek worden ingediend voor bijzonder uitstel van betaling. Dat verzoek hoeft niet meer direct, maar kan op een later tijdstip gemotiveerd worden.
Geldt een boete bij te late betaling als er al wel een verzoek is ingediend? Voor ondernemers die een verzoek indienen, maar de eerstkomende aanslag niet kunnen betalen, blijft een verzuimboete voor het niet (tijdig) betalen achterwege.

Geldt het uitstel automatisch?

De Belastingdienst controleert het verzoek om uitstel voorlopig niet inhoudelijk, maar zet direct na ontvangst van het verzoek de invordering stil. Individuele beoordeling van het verzoek vindt later plaats.
Moet ik straks rente betalen over de uitstelperiode? De invorderings- en belastingrente worden sterk verlaagd naar 0,01%.

Zijn er nog meer mogelijkheden?

Er zijn nog andere mogelijkheden voor ondernemers om de financiële nood te verzachten. 

Het noodloket

Ondernemers die door het Coronavirus hun omzet helemaal of bijna helemaal hebben zien verdwijnen kunnen een eenmalig bedrag van € 4.000 ontvangen. Het gaat met name om ondernemers in de horeca. Aanvullende voorwaarden worden nog bekend gemaakt.

Het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid

Het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid is in plaats gekomen voor de aanvraag werktijdverkorting. De aanvraag werktijdverkorting is daardoor niet meer mogelijk
Bedrijven die getroffen zijn door de gevolgen van de uitbraak van het Coronavirus, kunnen voor voorlopig drie maanden in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de loonkosten. Daarmee moet het mogelijk worden om werknemers met een vast of flexibel contract door te blijven betalen. De tegemoetkoming geldt ook voor werknemers met een oproepcontract en voor uitzendkrachten bij uitzendbureaus. De aanvraag verloopt via het UWV.
Hoe hoger de terugval in omzet, hoe groter het bedrag van de tegemoetkoming. Het bedrag van de tegemoetkoming bedraagt maximaal 90% van de loonsom als de omzet helemaal is weggevallen. Als de helft van de omzet is weggevallen bedraagt de tegemoetkoming 50% van de loonsom.

Bij de aanvraag gelden de volgende voorwaarden:

• de werkgever zal geen ontslag aanvragen om bedrijfseconomische redenen in de periode dat de tegemoetkoming geldt; • de werkgever verwacht minstens 20% omzetverlies vanaf 1 maart 2020; • voor aanvragen boven een bepaald bedrag zal een accountantsverklaring nodig zijn; de hoogte van dat bedrag wordt nog bekend gemaakt.

Het UWV zal bij de aanvraag een voorschot verstrekken van 80% van de te verwachten tegemoetkoming. Achteraf zal een beoordeling plaatsvinden.
Aanvragen voor werktijdverkorting die al zijn ingediend worden beschouwd als een aanvraag voor het Noodfonds. Deze ondernemers hoeven dus waarschijnlijk geen extra- of een nieuwe aanvraag te doen. Wel zal om aanvullende informatie worden gevraagd.

Bijstand zelfstandigen

Zelfstandigen die door het Coronavirus in de problemen komen kunnen een beroep doen op het Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen. De Gemeente voert dit besluit uit. Zelfstandigen kunnen zich hiervoor tot hun Gemeente wenden.

Er komt voor in ieder geval drie maanden een inkomensondersteuning voor ZZP’ers. Zij kunnen een aanvullende uitkering ontvangen voor levensonderhoud. De uitkering vult het inkomen aan tot het sociaal minimum. Ook is een lening (BBZ) van maximaal € 10.157 voor bedrijfskapitaal mogelijk. Binnen vier weken na de aanvraag wordt de tegemoetkoming gegeven; zo nodig ontvangt een ZZP’er een voorschot.
Het is niet van belang of de ZZP’er vermogen heeft of een partner met inkomen heeft. Voor de eventuele lening geldt een lage rente en ook zijn er mogelijkheden om de aflossing uit te stellen. De Gemeente toets ook niet meer of de onderneming levensvatbaar is.

Kredietverruiming

De overheid kan extra borg staan in geval van MKB-kredieten. Het borgstellingspercentage wordt verhoogd van 50% naar 75%. De regeling is ook toe te passen voor overbruggingskredieten en kredieten in rekening-courant met een looptijd tot twee jaar. Daardoor is verder ‘rood staan’ vaker mogelijk. De aanvraag verloopt via de reguliere banken en andere financiers met een ‘keurmerk’. Voor agrariërs biedt de borgstelling MKB-landbouwkredieten mogelijkheden om liquiditeitsproblemen op te vangen.
Toeristenbelasting De Gemeenten hebben de inning van toeristenbelasting inmiddels stop gezet. 

Contact

Mochten er nog vragen zijn of kunnen wij iets voor je betekenen met betrekking tot deze nieuwe maatregelen, neem dan vooral contact op met NBC Eelman & Partners via 0222-314141 voor ons kantoor op Texel of 0223-612255 voor ons kantoor in Den Helder.

Ondernemer uitgelicht

Twitter