Leden over TOP-communicatie

2015 8CommuncatieIn het voorjaar van 2015 zijn vijftien TOP-leden geïnterviewd. Van mensen uit de buitenring van de achterban tot sectieleden en bestuurders. Ze gaven in één-op-één interviews hun mening over de TOP-communicatie. Het heeft geleid tot een lijstje aanbevelingen. Leden, bedankt voor jullie openheid.

Lees hier de belangrijkste aanbevelingen.

Een vijftiental mensen uit de TOP-achterban, heeft in persoonlijke interviews haar mening gegeven over de TOP-communicatie. Hieronder: de aanleiding en aanbevelingen op rij.

 

Waarom het onderzoek?

Het TOP-bestuur kreeg de afgelopen twee jaar signalen dat leden niet altijd weten wat TOP voor hen doet. Daarop besloot de pr-commissie in overleg met het bestuur om leden en bestuurders steeksproefsgewijs te vragen wat zij vinden van de TOP-communicatie en wat zij belangrijk vinden dat TOP voor hen doet. Dit heeft geleid tot een lijst aanbevelingen.

Waarom is interactie tussen leden en bestuur zo belangrijk?

De leden van TOP, Texelse ondernemers, vormen het kapitaal en het bestaansrecht van de organisatie. Het is belangrijk om met goede informatie over de belangen die TOP namens de eilandondernemers behartigt te laten zien hoe het TOP-lidmaatschapsgeld zich terugbetaalt. Een betrokken, tevreden en goed geïnformeerde achterban is op haar beurt meer bereid om kennis en standpunten te delen. En dat geeft het TOP-bestuur weer handvatten om de belangenbehartiging nog verder te versterken. Deze interactie, die tijd kost en doorzettingsvermogen vergt, leidt uiteindelijk tot een nog krachtiger organisatie.

1. Leg uit.

Leden geven aan dat ze vooral lid zijn van TOP, omdat ze zich graag gesteund willen voelen door een krachtige belangenbehartiger die voor hen op de bres gaat. Zij zijn niet alleen geïnteresseerd in de standpunten die TOP namens 900 leden formuleert, maar willen ook weten hoe afwegingen zijn gemaakt of concessies zijn gedaan. Zodat ze standpunten beter begrijpen. En in de meest ideale wereld ook uitdragen en delen.
Laat daarom in de middelen de stappen die je als belangenbehartiger zet, zien. Communiceer niet alleen de resultaten, maar ook hoe je ze boekte. En: deel zowel je successen als de momenten dat je bakzeil haalde. Dat maakt je geloofwaardig en brengt je dichterbij je achterban.

2. Denk aan je ledenwerving.

TOP lobby’t ook voor een grote groep niet-leden; TOP telt 900 leden, het eiland telt meer dan 2.000 ondernemers. Uit de interviews blijkt dat een aantal bestuurders van TOP dit soms frustrerend vindt. Ondernemers worden niet lid, maar profiteren wel mee van de belangenbehartiging. Deze frustratie is soms voelbaar in gesprekken met niet-leden. Dit kan afschrikkend werken.
Blijf positief. Blijf vertellen over de lobby voor ondernemers. En zorg dat je een lijst van concrete wapenfeiten paraat hebt, die de bestaande leden bevestigen in hun keuze en niet-leden kunnen overhalen om lid te worden.

3. Maak de sectiebesturen en hun deskundigheid zichtbaar.

Veel mensen weten niet wie er in hun sectiebestuur zitten.
Maak hen zichtbaarder via je middelen. Laat hun deskundigheid en meerwaarde zien; ondernemers willen graag deel uitmaken van een krachtige netwerkorganisatie.

4. Leg uit hoe je organisatie in elkaar zit.

TOP heeft een samenwerkingsconvenant met Teso, VVV en gemeente. Uit de interviews blijkt dat veel leden en potentiële leden weten hoe het in elkaar zit. En welke kracht er van deze samenwerking uitgaat. Leden geven aan dat ze daarover meer willen weten.

5. Stem alle communicatiemiddelen op elkaar af. Maak ze beter.

Zie de site als het 
kloppende hart van al je communicatie. En leid de achterban gericht naar de informatie die hen helpt in het begrijpen van kwesties en thema’s.

6. Vraag.

TOP zendt veel, de achterban luistert; dat was vaak terug te horen in de onderzoeksinterviews. Daar is niets mis mee, mits je je regelmatig vragen stelt aan je leden: wat speelt er binnen secties? Zijn er knelpunten? Wat gaat er goed, wat juist minder? Moeten we nog dingen bespreekbaar maken in de Texelse politiek? Zo kun je kennis en standpunten kanaliseren tot een breed gedragen en gezamenlijk belangenbehartigingsbeleid.

7. Voer je verenigingsdemocratie zichtbaarder uit.

Hanteer strikt en openlijk de gangbare procedures bij kiezen van nieuwe sectiebesturen. Een geïnterviewde zei over de procedures in een sectie: de wissel van het bestuur was voor mij een onderhandse ‘machtswissel’, een handjeklapsessie waarover ik niets te zeggen had.’
Zorg dat je je verenigingsdemocratie zichtbaar uitvoert. Geef je achterban de kans zich kandidaat te stellen. Respecteer termijnen - en privacy van stemmers - bij verkiezingen. Zo komt je hele achterban gestaag dichter bij je organisatie.

Wat gebeurt er met de aanbevelingen?

Met veel aanbevelingen zijn we al aan de slag gegaan, zowel op beleidsniveau als in de uitvoering. We hopen van harte dat u dat al terugziet in onze nieuwsbrief en op de website. We gaan gestaag en stap voor stap door, houden u op de hoogte en blijven vragen stellen – want dat is tenslotte de allerbelangrijkste wens die de leden via het onderzoek en in de wandelgangen hebben uitgesproken.

Heeft u een vraag of een suggestie naar aanleiding van dit artikel? Mail hem gerust

 

Ondernemer uitgelicht

Twitter