Jan Jacob Rab voorzitter TOP

Jan Jacob Rab is komend jaar voorzitter van het Texels Ondernemers Platform (TOP). De directeur van BouwCenter RAB neemt het stokje over van Gerard van Veen die afgelopen jaar de scepter zwaaide.

 

Jan JAcob Rab

Rab beloofde onder meer dat de relatie met de OSG zijn focus heeft. Zo moeten er trainingen en bijeenkomsten over stages gehouden gaan worden. Daarnaast moet gekeken worden of een deel van de vervolgopleidingen van de horeca in schoolrestaurant 't Proefkonijn in de OSG kunnen plaatsvinden. Ook het vestigingsklimaat en de bouw van nieuwe (betaalbare) woningen heeft de aandacht.  Het nieuws werd bekend gemaakt tijdens de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie van De Krim en TOP. Traditiegetrouw kwamen er veel ondernemers op de jaaropening af. 

Michel Gregoire nam namens TOP uitgebreid het woord. Net als in de eerdere nieuwjaarstoespraak van burgemeester Uitdehaag drong hij aan op samenwerking. "Zoals jullie weten ben ik namens TOP betrokken bij de revitalisering van De Koog. Het is vaak lastig samen te werken, wanneer je met zoveel verschillende partijen bent. Maar het gaat echt de goede kant op." Gregoire uitte zijn onvrede over een artikel dat dit weekend verscheen in het Noordhollands Dagblad onder de kop 'Eiland in nood', een pagina later gevolgd met 'Texel is vol'. "Wij weten waarom het hier zo druk is. Dat is omdat dit eiland zo mooi is."

 

 

 

Foto: Job Schepers

Toespraak Michel Gregoire:

MichelGregoireToespraak Michel Gregoire 

Geachte dames en heren,

wat me van het weekend opviel, was dat tussen alle positieve nieuwjaarsboodschappen over het effect van economische vooruitgang, de wens om het positieve te benadrukken, de wil om meer samen te werken, ook een grote krantenkop stond die wat minder positief leek: eiland in nood…. En dat ging over ons. Texel is vol, De Koog zelfs overvol en lelijk en heel druk….en wat mij nou verbaasde was dat in dat NHD artikel waar meerdere mensen aan het woord kwamen, niemand zich afvroeg waarom het zo vol kan zijn en zo druk is? Omdat het hier zo mooi en zo leuk en zo noem maar op is..

Wat evenmin in dat krantenartikel stond, is dat vele ondernemers hier zich terdege realiseren dat het kwalitatief nog veel mooier en beter kan. Een aantal van u is daar volop mee bezig en anderen maken daar plannen voor.

Vanuit TOP ben ik betrokken bij het revitalisatieproject van De Koog, dat weet u. Om de eenvoudige reden dat dit dorp een groot deel van onze toeristische economie uitmaakt. En daar waar het druk is en veel ondernemers bij elkaar zitten, kun je zien dat het nog helemaal niet zo gemakkelijk is als het lijkt, om goed samen te werken. Je moet het echt met heel veel mensen eens worden om dingen te veranderen en te verbeteren; onderling natuurlijk, maar ook met de Gemeente, de ambtenaren, het College en de Raad. Het is soms een grote uitdaging. Maar ik moet zeggen; zoals het de laatste 2 maanden gaat, met hulp van een aantal Kogers die voor echt draagvlak gezorgd hebben, gaat die samenwerking echt steeds beter.

Ik hoop ook dat we dit jaar kunnen zorgen dat de dorpen onderling tot meer samenwerking kunnen komen; het is namelijk een van de opdrachten uit het activiteitenprogramma van de Retail nota die in 2016 is vastgesteld. Voor een mooie belevingskwaliteit is het belangrijk dat de dorpen juist hun verschillende kwaliteiten ten opzichte van elkaar beter gaan benadrukken in plaats van een aantal dingen hetzelfde te doen. Niet makkelijk, maar als je elkaar ieders succes gunt, dan kan het. En dan wordt die volle evenementenagenda waar de Burgemeester in zijn nieuwjaarstoespraak naar verwees ook mooier en diverser!

Dames en heren, eind 2016 is er op initiatief van LTO KAVB afdeling Texel, onder leiding van Arnold langeveld –hij kan er vanavond niet bij zijn omdat zijn dochter vanavond in de eindronde zit van de verkiezing meest markante horeca ondernemer van Nederland (mogen we toch trots op zijn?)- dus op initiatief van LTO een discussiegroep ontstaan van de terrein beherende organisaties, Nationaal Park, HHNK, De lieuw, de Gemeente en natuurlijk de agrariërs en (andere) ondernemers. zaken die te maken hebben met natuurbeheer en de toenemende gebruiksdruk worden daar besproken. Het gaat dan over heel uiteenlopende onderwerpen overigens. Hoe je een natuurgebied begrenst te opzichte van een agrarisch gebied bijvoorbeeld met schaduwwerking (allemaal technisch), en bijvoorbeeld ook hoe je bij het herinrichten van een natuurgebied tegelijkertijd de cultuurhistorie en belevingskwaliteit kunt versterken. Ik mag vanavond de naam aankondigen van dit overleg: Landbouw, Ondernemen & Natuurnetwerk Texel…LONT. En ik denk dat we dit jaar veel mogen verwachten van deze samenwerking; We zijn al begonnen met het uitnodigen van de Gedeputeerden van de provincie NH om aandacht voor een aantal zaken te vragen.

Dames en heren, ik heb enkele voorbeelden gegeven van samenwerkingen die we dit jaar verder zullen vormgeven. Er zijn er nog veel meer, zoals de samenwerking met OSG, met de Bolder of met Woontij maar daar leest u vanzelf meer over in onze nieuwsbrieven of de krant.

Ik wil wel nog graag een interne vorm van samenwerking noemen: TOP gaat dit jaar kijken naar mogelijkheden om de contributiestructuur zodanig aan te passen, dat er misschien een aansluiting gezocht kan worden met het ZZP netwerk van Texel. In het verleden zijn daar wel eens gesprekken over geweest, maar dit jaar pakken we dat concreet op; kijken of we daar ook een mooie samenwerking kunnen smeden.

Onze agenda is vol, we krijgen het druk…dus sommige dingen die je in de kranten leest zijn gewoon waar!

Mij resteert op dit moment het introduceren van de voorzitter van TOP voor 2017; waarbij ik vooral niet vergeet om te noemen dat we vanaf dit jaar ook een Vicevoorzitter hebben –dat komt voort uit de vraag om zich beter op zo’n bestuursjaar voor te kunnen bereiden. De Vice Voorzitter in 2017 wordt Ronald Biesboer (die er vanavond helaas niet bij kan zijn –een van zijn kinderen is ziek-) en de voorzitter voor dit jaar wordt Jan Jacob Rab.

Dank voor uw aandacht dames en heren. Ik wens u een heel mooi 2017 toe.

Toespraak van kersverse voorzitter Jan Jacob Rab

Niet vreemd om een aantal zaken te benadrukken die in de sectie bouw zitten…het lijkt controversieel: er wordt –zeker de laatste tijd- wel gezegd dat er teveel gebouwd wordt. Echter: er wordt alleen gebouwd waar dit mag en als mensen zeggen dat gemeente het gebiedsbeheer strenger moet maken, dan kan ik u zeggen dat de sector dit al als behoorlijk streng ervaart.

Sterker nog: er is een breed gedragen roep vanuit de texelse samenleving voor meer betaalbare woningen….vanuit Top versterken we die vraag. Het is niet alleen belangrijk dat de bevolking zich goed kan vestigen, maar dit geld ook voor personeel van de overkant. Seizoenswerkkrachten, maar ook jonge gezinnen die zich hier willen vestigen en een bijdrage aan de vitaliteit van onze samenleving willen doen.

Ik ga ervoor zorgen dat het vestigingsklimaat, waar wat ik net gezegd heb onderdeel van is, beter geagendeerd word. Waarbij we vanuit het bedrijfsleven meer zullen aangeven wat we nodig hebben voor een goed vestigingsklimaat. Samen met anderen nadenken over het werven van personeel, samen met bijvoorbeeld Woontij en Gemeente kijken hoe we met de provincie ruimte kunnen maken voor een beter woonaanbod.

We gaan bij TOP, samen met anderen een energiecommissie instellen, waarbij we natuurlijk zullen kijken naar manieren om een aantal energiedoelstellingen te realiseren. Michel refereerde er al aan: ook vanuit dit onderwerp zoeken we de samenwerking met LTO Texel. men is daar volop aan het kijken hoe agrarische daken kunnen worden gebruikt voor het plaatsen van zonnepanelen. Een heel goede ontwikkeling. Zulke initiatieven kunnen  we misschien ook naar onze bedrijventerreinen uitbreiden. En voor wat mijn eigen bouwsectie betreft: ik zou graag willen dat we samen met de gemeente het energieloket voor duurzame verbouwingen weer nieuw leven kunnen inblazen.

Ook de samenwerking tussen OSG en ondernemers zal mijn volle aandacht krijgen. Eigenlijk zouden we dit jaar in elk geval twee dingen willen door ontwikkelen: ten eerste een nuttig traject van stages, beroepskeuze en praktische trainingen (zoals solliciteren) opzetten met de school, zodat de uitstromers ook zo goed mogelijk weten wat de mogelijkheden van de texelse economie (en de zorg) inhouden. En ten tweede: het zou mooi zijn als we een deel van een vervolgopleiding in de school kunnen vestigen: bijvoorbeeld een deel van een horeca-gerelateerde opleiding die gebruik kan maken van het proefkonijn binnen OSG. Waarbij leerlingen kunnen aanhaken en ondernemers voor die opleiding stageadressen bieden.

Ik wil ook graag veel aandacht besteden aan hoe we onze bestaande leden meer aan ons kunnen binden en nieuwe leden kunnen werven. Als voorbeeld van hoe we dat kunnen ontwikkelen: bij de nieuwe VVV directeur is de gedachte ontstaan dat de traditionele informatieavond misschien wel vervangen moet worden door iets wat ‘de week van de ondernemer’ gaat heten. Waarbij leden nog veel concreter dan voorheen het contact met de VVV kunnen versterken maar waar ook plaats is voor workshops en discussies. Dat ondersteuenen we vanuit TOP natuurlijk van harte!

Dus ook voor mij geldt: met een volle agenda en een hoop drukte het nieuwe jaar in…

Beste wensen..

 

 

Ondernemer uitgelicht

Twitter