Hoe blijven we feeling houden met ondernemers?

"Onze gasten willen graag zonder hobbels, bobbels, files en andere risico’s over fietspaden kunnen fietsen. Maar ‘ineens’ wemelt het van de elektrische fietsen. Hoe los je dat op?" Het was één van de thema's die TOP-manager Michel Gregoire ter sprake bracht tijdens de Algemene Leden Vergadering die donderdagavond werd gehouden op De Krim. Voorzitter Ronald Biesboer stipte vooral de kansen van het toenemende toerisme aan.

Er is op diverse gebieden goed nieuws te melden, één daarvan is dat Michel Gregoire nog langer aanblijft. "We zijn hard bezig met bestuurlijke vernieuwing. Het is dan vreemd dat het huidige bestuur mijn opvolger zou kiezen en het nieuwe bestuur daar geen stem in heeft. Over mijn opvolging zodoende in de loop van 2019 meer."

Teruglezen

Bent u er gisteren niet bij geweest of wilt u alles nog eens rustig nalezen? Hier onder de speeches van Michel Gregoire en Ronald Biesboer.

Michel Gregoire

Dames en heren, als er een ding is wat ik geleerd heb in mijn functie als manager van TOP, dan is het wel hoe ongelofelijk veel mensen zich met u en mij bezighouden, meestal zelfs zonder dat we daar iets van weten. Op dit moment bijvoorbeeld, is er in Schagen de regionale Raadscommissie Noordkop bezig. Dat is een overleg dat tot doel heeft de regionale samenwerking tussen Texel, den helder, Hollands kroon en Schagen te bevorderen. Een van de onderwerpen op de agenda aldaar is de regionale Retail visie. Nou heeft de gemeente Texel een eigen Retail visie gemaakt, waarbij TOP en andere belanghebbenden veel inbreng hebben gehad. Een van de positieve effecten is bijvoorbeeld dat als je de bestemming van je pand wil veranderen van detailhandel naar horeca of wonen, dit dat in principe mogelijk is; dat is  belangrijk om de structuur van onze dorpen sterk te houden! Maar stel je eens voor dat ze daar in de provincie wat anders besluiten. Dan zit je er maar mooi mee. Omdat we ons ermee bemoeien gebeurt dat gelukkig niet! De Gemeente Texel heeft ervoor kunnen zorgen dat wat we samen hebben uitgemaakt voor een gezonde Retail sector op ons eiland, ook in dat regionale verband overeind blijft. En daar zijn we blij mee.

Je hebt niet altijd zomaar in de gaten dat de invloed van anderen zo groot kan zijn op je leef- en werkomgeving. Om allerlei redeneren vinden we hier dat er meer woningen voor starters, jonge gezinnen en personeel gebouwd moeten worden. Onze gemeente doet wat ze kan, maar de provincie heeft uitgemaakt dat wij een krimpregio zijn, en dus mag er niets meer bijgebouwd worden. Dan zit je dus eigenlijk met lege handen! Maar de Gemeente heeft in samenspraak met TOP en het Ontwikkelingsbedrijf NHN ervoor gezorgd dat er nu een rapportage naar de provincie kan waardoor het heel misschien mogelijk word dat er toch ruimte komt voor het bouwen van meer personeelswoningen.

Ik heb geleerd dat je zaken soms alleen via dit soort lange processen kunt regelen en dat je normale manier van denken –zo van nou dat doen we wel even- geen oplossing in zich heeft en nergens toe leidt.

Dat is wel eens frustrerend. Maar vergis u niet ik sta hier niet om uit te leggen dat wat ik voor TOP doe een frustrerende bezigheid is. integendeel.

Maar ik maak wel meteen ook het bruggetje naar mijn voorgenomen vertrek; ik heb natuurlijk begin van dit jaar aangegeven dat dit mijn laatste jaar als manager zou zijn. Hoe staat het daar eigenlijk mee? Ik leg het u uit.

Dames en heren, ik wil het graag over 3 dingen hebben met u; de bestuurlijke vernieuwing, onze belangrijkste belangendossiers en de samenwerking met onze belangrijkste partners.

Bestuurlijke vernieuwing

Dit jaar, onder het voorzitterschap van Ronald Biesboer en vicevoorzitterschap van Rob Vos, zou in het teken staan van bestuurlijke vernieuwing. En dat is ook gebeurd. We hebben een aantal keer met een groep ondernemers om tafel gezeten om te kijken naar de structuur van de vereniging en hoe ons bestuur georganiseerd is. daar kwamen een aantal interessante wensen uit. Bijvoorbeeld een sneller wisselend bestuur. Op dit moment kan je als bestuurslid 3 periodes van 3 jaar aanblijven en de wens is om dit korter te maken, zodat meer mensen kunnen deelnemen in het bestuur van TOP. Dat zijn we dus aan het regelen.

In de sectie groepsacommodaties is René Jager eerder dit jaar bestuurslid geworden, als opvolger van Dirk Leegwater; in de sectie Hotels/THV treden Bouke Weber en Jolanda Kamphuis binnenkort af en worden nieuwe bestuursleden gekozen. Dat zal op korte termijn ook in de secties Bouw en Retail gebeuren. Een aantal andere secties gaan we eerst ‘een beetje verbouwen: sommige ondernemers voelden zich minder op hun plaats in een sectie en wilden liever een andere indeling of de mogelijkheid om in meerdere secties aan activiteiten en bijeenkomsten te kunnen deelnemen. Ook dat zijn we allemaal aan het organiseren en we zijn van plan om de veranderingen die we in de structuur willen gaan doorvoeren in een aparte ledenbijeenkomst aan jullie voor te leggen. Die zullen we waarschijnlijk eind januari of februari plannen.

Wat mijn eigen positie en de invulling daarvan voor opvolging betreft kan ik het volgende zeggen. Samen met het bestuur vonden we het slim om eerst de nodige nieuwe bestuursleden te hebben en dan pas te kijken naar mijn opvolging. Anders zou het vernieuwde bestuur een manager krijgen die het oude bestuur heeft uitgekozen. Niet de goede volgorde!. Daarom is afgesproken dat ik nog iets langer blijf en als het vernieuwde bestuur er klaar voor is zetten we mijn opvolging in. Dat zal dan ergens in de loop van volgend jaar vorm krijgen denk ik.

Het is goed dat ons bestuur deze vernieuwingskwestie zorgvuldig aanpakt, en ik ben erg blij met de inbreng van de ondernemers die hierover hebben meegedacht!

Wat zijn de belangrijkste dossiers in de belangenbehartiging?

We denken dat huisvesting een belangrijk dossier is. ik heb daarnet al aangegeven dat Gemeente een goed initiatief heeft getoond door samen met een groep ondernemers in kaart te brengen hoe groot de woonbehoefte voor tijdelijk personeel nu eigenlijk is. Dat levert geen oplossingen op de hele korte termijn op, maar hopelijk wel op termijn. Het is namelijk de provincie die ervan moet worden overtuigd dat we –ondanks de kwalificatie krimpregio een structureel groeiende economie hebben, waarbij de woonbehoefte stijgt. We hebben dit voorjaar overigens ook aan een interessante oplossing voor de korte termijn gewerkt. Een van onze leden kwam met het idee om een zgn. hotelschip naar Texel te halen. Helaas bleek dat de kosten te hoog waren en is dit niet doorgegaan, maar het idee is sterk en werd overigens ook op het gemeentehuis goed ontvangen. We zijn blij met het initiatief van Jonge Bestuurders Texel die een manifest gemaakt hebben en dat de provincie hebben aangeboden. Bedoeling is dat Texel een speciale status krijgt waardoor woningbouw voor m.n. jongeren toch mogelijk word. Het is hartstikke sneu als jongen mensen op Texel willen blijven of zich hier willen vestigen en dat lukt niet door gebrek aan woonruimte. TOP ondersteunt het initiatief omdat zulke zaken onze samenleving jong en vitaal houden en we meer arbeidspotentieel krijgen!

Als het over arbeidspotentieel gaat kan ik het Texelacademy initiatief noemen. Een groep volhardende ondernemers onder leiding van Rob Vos heeft het voor elkaar gekregen om een koksopleiding op Texel te vestigen. Er zijn daar veel partijen bij betrokken, -Gemeente heeft bijvoorbeeld woonruimte voor deze leerlingen georganiseerd met Woontij- UWV is betrokken, noem maar op. het is hartstikke lastig maar wel gelukt. Sterker nog, binnen TOP wordt nu gekeken naar de opleidingsbehoefte in andere sectoren. Als die er is, zal TOP mee investeren in het realiseren van zo’n opleiding op Texel. De insteek is natuurlijk om zoveel mogelijk werkkracht te organiseren omdat de arbeidsmarkt toch wel behoorlijk krap geworden is.

Het lijkt soms wel of het zo goed gaat met de Texelse economie, dat je je gaat afvragen of dit wel zo zal of kan doorgaan. Velen van ons zeggen dat je al eigenlijk niet meer kunt spreken van hoog en laagseizoen, maar van gewoon een lang seizoen, met een maandje of 2 lage bezettingsgraad. Eerlijk is eerlijk, Texel is in de gratie. Maar Nederland als geheel ook. De voorspelling luidt dat het toerisme in ons land de komende jaren van 18 naar minstens 26 miljoen bezoekers groeit! De vrijetijdseconomie groeit wereldwijd en op een structurele manier. Je kunt dus verwachten dat we daar ook op Texel de effecten van zullen voelen. Nu hebt u vast gezien dat in het collegeprogramma staat dat bepaald moet worden wat Texel qua toerisme aankan binnen onze kernwaarden.  En ook dat de infrastructuur berekend moet zijn op deze toeristenstroom. Ik ben blij dat TOP als een van de partijen genoemd is waarmee men vanuit de gemeente wil praten over toeristisch beleid. Eigenlijk ook best logisch. Als ondernemer praten we eigenlijk de hele dag met de gasten van het eiland. En die gasten zien ons ook als diegenen die zorgen dat de zaakjes hier op orde zijn. We kunnen dus aardig wat inbrengen als het om toeristisch beleid gaat. En ik durf hier wel te stellen dat we het eens zijn met de titel van het coalitieprogramma: BALANS BRENGEN. voor ons betekent dit namelijk dat vraag en aanbod bij elkaar moeten passen. Welke vraag naar soorten accommodaties is er en welk aanbod willen we de komende jaren blijven bieden. Hoe willen we groeien en waar willen en moeten we ons beperken. Ons eiland wordt niet groter dus we willen niet meer, maar beter. Dat is een rode draad die door veel van de belangendossiers loopt en wat ons betreft het leidende thema is van het toeristische beleid.

Een mooi voorbeeld van ‘niet meer, maar beter’ is het revitalisatieproject planet De Koog. Een project met een lange looptijd, maar wel een waarbij resultaten (eindelijk) in zicht komen. Niet eenvoudig want de ondernemers daar moesten het wel eens worden over wat een serre eigenlijk is, en wat de defenitie is van een reclamebord. Als je meer rust in de uitstraling wil moet je eerst zeker weten dat je over hetzelfde praat. En de gemeente moet al die dingen dan ook nog een keer bestemmingsplanmatig en in de APV gaan regelen…niet makkelijk, wel heel erg nodig en de resultaten zijn echt in zicht!

Je vind het balansthema trouwens ook terug in het dossier mobiliteit. Onze gasten willen graag zonder hobbels, bobbels, files en andere risico’s over fietspaden kunnen fietsen. Maar ‘ineens’ wemelt het van de elektrische fietsen. Hoe los je dat op? Onze gasten komen met meer auto’s naar hun accommodaties, ze blijven niet meer de hele dag op het strand als het mooi weer is, maar doen ’s ochtends dit, ‘s middags dat en ’s avonds ook nog effe ergens heen. Veel meer drukte op de wegen, en veel meer behoefte aan parkeren dan enkele jaren terug. Daar komt nog eens bij dar zowat de hele oostkant van het eiland niet bereikbaar of berijdbaar was. Iedereen vond het extra druk op de weg! Wij hebben ca. 2 jaar geleden voor een groot draagvlak gezorgd bij de invoering van het elektronische Texelvignet. Reden: dat vignet is een enorm belangrijke inkomstenbron om mobiliteit goed mee te regelen. De gast vind het een mooie manier om te ontzorgen, en het eiland heeft geld om de mobiliteitsinfrastructuur goed te organiseren en te verbeteren! Daar wordt iedereen beter van. We kunnen dus niet genoeg benadrukken hoe belangrijk deze inkomstenbron is en vinden dat de gemeente alles moet doen om te zorgen dat dit instrument optimaal benut word! Er zijn immers niet zoveel inkomstenbronnen om de toeristische infrastructuur die we hier hebben mee te betalen: toeristenbelasting en het texelvignet. Als daar niet genoeg uitkomt, moeten we het als eilanders opbrengen en als je naar de bedragen kijkt, is dat een hele grote opgave!

Eerlijk is eerlijk: we zijn elkaar als TOP en Gemeente recentelijk nog een beetje in de haren gevlogen over dit onderwerp! Maar weet u, we hebben beide gedacht: we gaan voor het beste effect in plaats van uitvechten wie er gelijk heeft. Nu is het zaak om in een structureel economisch overleg over onze wederzijdse belangen en wensen te praten en die met elkaar in balans te brengen!

Hoe gaat het met onze partners?

En nu ik het toch over onze relatie met het college heb, hoe gaat het eigenlijk met onze partners? Ik wil het eerst graag even over onze VVV hebben; samen met Gemeente en TESO participeren we in een zgn. prestatiecontract. Misschien weet u het, maar hierin staat in grote lijnen welke bedragen elke partner aan VVV beschikbaar stelt, en welke informatie- en promotiedoelstellingen we vinden dat VVV moet realiseren. Volgend jaar loopt dit prestatiecontract af en zullen we kijken hoe we een nieuwe overeenkomst gaan vormgeven. Wij vinden dat VVV een niet meer weg te denken aanjager is van onze toeristische economie. In een markt van een oneindige hoeveelheid recreatiewensen en mogelijkheden is het goed om een regievoerder te hebben die daar met veel kennis en ervaring in werkt. Meer dan ooit is het belangrijk dat er word gestuurd op doelgroepen als je mensen benaderd voor een keuze om naar Texel te komen. Dat je gegevens verzamelt en deelt over verblijf, vermaak en waardering. Dat je in het druktedebat onderbouwde dingen kunt zeggen over bijvoorbeeld dagtoerismebeleid. Wij vinden de samenwerking met de genoemde partijen in VVV een echt uniek partnerschap.

Ik wil van de partners die we hebben ook speciaal even TESO er uit lichten. TESO is namelijk niet alleen belangrijk voor de bereikbaarheid van het eiland, maar ook voor de bereikbaarheid van Den Helder. Samen met TESO en anderen (natuurlijk ook onze gemeentes..)werken we aan een betere bereikbaarheid van de Veerhaven. Niet makkelijk maar wel zeer belangrijk; Waar we met z’n allen ook al een beetje over moeten gaan nadenken is, dat er over een paar jaar structureel onderhoud aan de bruggen van de boot moet plaatsvinden. We vertrouwen er op dat dit gepaard zal gaan met een zeer nauwgezette planning, die de overlast voor het verkeer naar en van Texel minimaliseert. Niet zo makkelijk!

We hebben vele partners, dames en heren; een greep: LTO KAVB Texel, KHN afd. Texel, Staatsbosbeheer, Nationaal Park Duinen van Texel (daar zitten we zelfs in het bestuur), Natuurmonumenten, verenigingen zoals De koog aan Zee en Winkelhart Den Burg. Met een aantal praten we af en toe, met sommigen veel en met een paar voeren we structureel overleg. We besteden daar veel tijd en aandacht aan. Het betekent dat we openstaan voor elkaars opvattingen, maar vooral samenwerken waar we dat kunnen en waar dat nodig is. want samen kunnen we uitmaken wat een goede balans is!

ik eindig waar ik mee begon; je hebt niet altijd in de gaten hoeveel mensen zich met je bezighouden en wat de invloed is van dingen die zich voor het oog ver van je afspelen. Wij zorgen dat we zoveel mogelijk weten wat er speelt en welke invloed dat op onze belangen en op onze verantwoordelijkheden heeft. Het is niet eenvoudig, want er speelt heel veel en er komt heel veel op ons af. Dat geld voor ons samen, maar ook voor iedere ondernemer afzonderlijk. De snelheid waarmee veel dingen om ons heen veranderen is groot en soms willen we wel eens dat die dingen niet op ons van toepassing zijn of dat alles gewoon lekker bij hetzelfde blijft…en dat is precies waarom we in het tweede deel van deze avond een fantastische spreker hebben uitgenodigd. Paul Smit zal ons strakjes meenemen in de wereld van de verandering; meer precies zal hij ons laten zien hoe wij veel makkelijker met al die verandering om kunnen gaan, als we maar weten hoe dat in ons hoofd werkt!

Voordat het zover is, gaan we naar de financiën en naar de laatste ontwikkelingen bij VVV kijken.

Ronald Biesboer

Beste leden,

Hartelijk welkom op onze jaarlijkse algemene ledenvergadering. Een jaar waarin voor TOP veel uitdagingen de revue zijn gepasseerd, zoals:

Onze samenwerking met de gemeente
Is er genoeg ruimte om mee te denken en ons TOP-geluid te laten horen?  

Het vormen van een nieuw bestuur

Hoe blijven we feeling houden met ondernemers? En met welke structuur geven we ruimte aan jonge bestuurders en frisse ideeën?

Maar ik denk ook aan: Wonen, Werken en Opleidingen...

Thema’s waarvoor we ons hard voor moeten maken, als we Texel ook in de toekomst aantrekkelijk willen houden.

Mobiliteitsuitdagingen...

Maar op welk terrein?

En een hele cruciale: het Toeristisch Beleid...

Zitten we aan onze tax? Wordt Texel daadwerkelijk te druk of is het vooral een gevoelskwestie?

Ja, Texel ís een toeristische hotspot. Er komen jaarlijks meer dan 1 miljoen toeristen. Ons eiland is succesvol en iedereen heeft het drukker dan ooit. En dat gaat niet overwaaien. Het is de nieuwe realiteit, daar ben ik van overtuigd. Sterker nog; uit onderzoek blijkt dat het binnenlands toerisme de aankomende jaren explosief zal groeien. Dat betekent niet lijdzaam afwachten, maar ons daar grondig op voorbereiden.

Texel is dus TOP, maar het piept en kraakt wel een beetje. We staan samen voor grote uitdagingen. En daarom ben ik blij dat de Gemeente, samen met onder andere TOP, hard werkt aan een nieuwe toeristische toekomstvisie. Texel 3.0, waarbij heldere kaders het speelveld moeten aangeven, waarin ondernemers kunnen ondernemen, er ruimte is voor innovatie en we tegelijkertijd het karakter van ons eiland – eigenzinnig, natuurlijk en kleurrijk – overeind houden.    

Ik ben blij dat KADO Texel ons voorziet van feiten en cijfers waarmee we die visie kunnen vormgeven. Op deze kennissite van TESO, TOP, VVV en ook de gemeente vindt u allerlei informatie waarop u ook ZELF uw bedrijfsvisie kunt bouwen.

Ik ben ook blij dat er jonge bestuurders opstaan. De Bestuursklas is een succes en gaat z’n derde editie tegemoet. We hebben dat jonge talent nodig. Voor nieuwe ideeën. Voor een frisse kijk op – soms vastgeroeste – standpunten.

En ze laten van zich horen! Recent in het Provinciehuis, met een pleidooi voor meer woningen. Mooi dat ze daarvoor alles uit de kast trekken.

In datzelfde straatje past het initiatief van Marianne Langeveld, Rob Vos en Peter Bongaards. Samen met TOP en de Gemeente hebben ze hun nek uitgestoken om de Texel ekkedemmie (Texelakedemie) op poten te zetten. De koksopleiding is een eerste stap, maar de bedoeling is dat er meer opleidingen volgen. Geweldig dat partijen niet afwachten, maar zelf problemen aanpakken. Dát is ook ondernemen.

Ik ben blij dat Texel én belanghebbenden uit de kop van Noord-Holland OOK samen optrekken. Ik heb het dan over de bereikbaarheid van Den Helder – en dus ook van ons eiland. Dat is een uitdaging voor de hele Noordkop. Ik ben blij met het manifest dat we konden aanbieden en presenteren bij de provincie.

En wat denkt u van samenwerking op duurzaam vlak? Nee, de doelstelling om in 2020 zelf alle energie op te wekken, haalt Texel niet. Maar er zijn ondernemers, zoals Jord Kuiken en Pepijn Lijklema, die vaart willen maken. Ook zij wachten niet af, maar laten onderzoek doen, steken de koppen bij elkaar en schotelen plannen en ideeën voor. Duurzame plannen waarmee je niet tot 2020 hoeft te wachten, maar morgen al mee kunt starten.

Texel is dus TOP. Maar laten we niet achteroverleunen, omdat het nu al een paar jaar goed gaat. Laten we kritisch zijn op onszelf. Blijf vernieuwen, verbeter jezelf, bied kwaliteit voor een goede prijs. Help elkaar, help Texel en geef onze gasten altijd een warm welkom.

Wees trots in plaats van nors! Trots dat zoveel mensen voor ons eiland kiezen als hun vakantiebestemming. Want regio’s als Zeeland en de Kop van Noord-Holland zetten hoog in - en investeren fors in gastvrijheid, kwaliteit en aanbod.

Ben ik dan overal blij mee? Nee!

We willen graag zekerheid dat opbrengsten van de parkeerinkomsten in mobiliteit wordt gestoken. Het is belangrijk dat onze hele infrastructuur is berekend op de gast. Of dat nou om parkeren, fietspaden of de Texelhopper gaat, dat maakt niet uit. Dat noem ik nadrukkelijk ook een uitdaging. Een uitdaging voor de politiek, die hierbij TOP als krachtige partij met een duidelijk standpunt tegenover zich heeft en vasthoudt aan afspraken.

En TOP maakt zich ook zorgen over STIFT. De gemeente heeft het contract met slechts 1 jaar verlengd. Dat ziet TOP graag anders en dat geluid hebben we ook duidelijk laten horen. STIFT zorgt voor duurzame investeringen in onze toeristische economie. Dat moet zo blijven, ook op de lange termijn.

We blijven ons de komende tijd volop inzetten voor deze zaken. Texel heeft dat nodig. Voor de gasten, voor ondernemers en onze inwoners. Dank u wel en Michel zal u straks op inhoud meenemen door alle lopende dossiers en vraagstukken.

Ondernemer uitgelicht

Twitter