Hebt u de TOP contributie al betaald?

Vandaag worden de herinneringen verstuurd aan de leden die hun TOP contributie nog niet hebben voldaan. De meeste leden kiezen er voor de jaarlijkse contributie in één keer zelf aan TOP over te maken.

Dat kan op bankrekening 362582300 t.n.v. TOP. Het is ook mogelijk uw contributie via automatische incasso te betalen. Dat kan in één keer of in vier kwartalen. Kunt of wilt u niet betalen? Neem dan contact op met het secretariaat.

Wilt u het lidmaatschap van TOP beëindigen? Dat kan door tenminste één maand voor het einde van het kalenderjaar (dus vóór 1 december 2014 als u in 2015 geen lid meer wilt zijn) schriftelijk op te zeggen: stuur een e-mail naar info@top-texel.nl of een brief naar TOP, Postbus 155, 1791 WT Den Burg. Natuurlijk wil TOP dan ook graag weten waarom u opzegt.

Hebt u vragen of opmerkingen over TOP, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat (0222-365845), met de ledenmanager (06-83252960) of met het bestuur van uw sectie. De e-mailadressen van de voorzitters van alle secties vindt u hier. U kunt een vraag of opmerking via het secretariaat ook schriftelijk aan het voltallige TOP bestuur voorleggen. Het TOP bestuur vergadert elke twee maanden. Hier vindt u de vergaderplanning voor 2014.

Ondernemer uitgelicht

Twitter