Geef uw mening over onnodige regelgeving in de Bouw

Met de Omgevingswet wil het kabinet het omgevingsrecht eenvoudiger en beter maken. Naast de wet wordt ook de uitvoeringsregelgeving, zoals belegd in de algemene maatregelen van bestuur aangepakt. U wordt uitgenodigd om aan te geven welke specifieke regels in het huidige Activiteitenbesluit Milieubeheer en het huidige Bouwbesluit 2012 volgens u leiden tot onnodige hoge kosten. Kosten die in uw ogen niet in verhouding staan tot het beoogde doel van de regelgeving.

Met de Omgevingswet wil het kabinet het omgevingsrecht eenvoudiger en beter maken. Naast de wet wordt ook de uitvoeringsregelgeving, zoals belegd in de algemene maatregelen van bestuur aangepakt. U wordt uitgenodigd om aan te geven welke specifieke regels in het huidige Activiteitenbesluit Milieubeheer en het huidige Bouwbesluit 2012 volgens u leiden tot onnodige hoge kosten. Kosten die in uw ogen niet in verhouding staan tot het beoogde doel van de regelgeving.

Komende maanden wordt verder gewerkt aan het vorm geven van het Besluit Activiteiten in de Leefomgeving en het Besluit Bouwwerken in de leefomgeving. In deze Besluiten wordt de regelgeving uit het huidige Bouwbesluit en Activiteitenbesluit Milieubeheer opgenomen.  Bij het opstellen de nieuwe besluiten wordt de huidige regelgeving, de werking en de ervaringen daarmee onder de loep genomen.  Eerdere evaluatie/monitoringsonderzoeken worden daarbij meegenomen.
In het kader van deze grote wettelijke verbeteroperatie is het ministerie van IenM veelvuldig in gesprek met bedrijven en uitvoeringsorganisaties. In deze, veelal individuele gesprekken zetten bedrijven regelmatig vraagtekens bij de nut- en noodzaak van bepaalde regels in het huidige Bouwbesluit en Activiteitenbesluit met name in relatie tot de hoge kosten die er mee gemoeid zijn.

Oproep

In een ultieme poging wordt nu een zogenaamde “red tape challenge” op internet geplaatst. Welke specifieke regels in het huidige Activiteitenbesluit Milieubeheer en het huidige Bouwbesluit 2012 leiden volgens u tot onnodige hoge kosten? U kunt daarbij denken aan investeringen in de sfeer van tijd geld en moeite om aan de regels te voldoen. De aangedragen regels zullen met extra aandacht worden bezien op nut en noodzaak en formulering. In eerste instanties richten we ons op die regels die leiden tot de ‘meeste’ kosten in beleving van de ondernemers en die niet recent zijn gewijzigd of ingevoerd.  Dit laatste omdat recentere regels zich vaak ook nog maatschappelijk moeten bewijzen.
Graag willen we ook uw mening, ga naar http://www.surveyworld.net/sw/surveys/part.asp?S=91745&Anonymous=1&L=2&R=0&H=0ABF467E1F212CB717A04AE783A37DF9E020C894 U kunt de enquête t/m 31 mei invullen. Tussentijds zullen de resultaten ook al worden opgehaald. Hoe eerder u de enquête invult, hoe eerder we aan de slag kunnen met uw inbreng en kunnen bezien of we deze in de nieuwe regelgeving kunnen meenemen. Bij de uiteindelijke consultatie van de nieuwe regelgeving zullen we verslag doen van wat deze enquête heeft opgeleverd.

De huidige besluiten/regeling kunt u vinden op:

Activiteitenbesluit:http://wetten.overheid.nl/BWBR0022762/volledig/geldigheidsdatum_17-03-2015
Activiteitenregeling milieubeheer:http://wetten.overheid.nl/BWBR0022830/Hoofdstuk1/Afdeling11/Artikel11/geldigheidsdatum_23-03-2015
Bouwbesluit: http://wetten.overheid.nl/BWBR0030461/geldigheidsdatum_17-03-2015
 
Alvast hartelijk dank voor uw inbreng.
 
 
Met vriendelijke groet,
 
 
Patricia Palmen

Interdepartementaal Programma Eenvoudig Beter
Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Plesmanweg 1-6 | 2597 JG | Den Haag

Ondernemer uitgelicht

Twitter