Ga mee naar provincie in strijd voor meer woningen

Recent hebben de Jonge Bestuurders Texel (JBT) een zienswijze op de omgevingsvisie van de provincie (NH) ingediend. Dit, om een ‘status aparte’ voor Texel te krijgen en meer ruimte voor woningbouw op het eiland van de provincie te vragen. TOP heeft deze zienswijze ondersteund, omdat er een woningtekort is. 

Op maandag 29 oktober om 18:15 uur wordt de Nota van Beantwoording in de Commissie Ruimte en Wonen op het Provinciehuis in Haarlem behandeld. Jonge Bestuurders Texel zal daar inspreken en middels een ludieke actie extra aandacht vragen voor de Texelse situatie.

Om op tijd te zijn is het plan om gezamenlijk met een bus en de boot van 16:00 uur te vertrekken. Na het inspreken kan de laatste boot gehaald worden.

Om deze actie kracht bij te zetten is het de bedoeling om met een zo groot mogelijke groep naar Haarlem af te reizen. Wij roepen de ondernemers op om deze actie kracht bij te zetten en mee te gaan!

Opgeven voor de bus kan via het TOP secretariaat: secretariaat@top-texel.nl

Achtergrondinfo

Jonge Bestuurders Texel (JBT) is een werkgroep van vijftien relatief jonge bestuurders op Texel die overtuigd zijn dat verjonging van het eiland noodzakelijk is voor de leefbaarheid en economie van de regio. Op dit moment behoort Texel tot de top 50 meest vergrijsde gemeenten van Nederland1. De werkgroep wil deze verjonging realiseren door het vestigingsklimaat van het eiland voor jongeren te verbeteren. JBT heeft in een manifest beschreven wat de deelproblemen zijn en welke mogelijke oplossingen hiervoor zijn2. De werkgroep geeft advies, maar zet zich ook in om zaken zelf te realiseren, daar waar mogelijk. De eerste bottleneck voor jongeren om zich te vestigen op het eiland is nu het gebrek aan geschikte woningen.

In de zienswijze schrijft JBT het volgende: 

Wat betreft woningnood behoort Texel volgens Huizenzoeker.nl met een stijging van 29 procent in gemiddelde verkoopprijs de afgelopen twee jaar tijd tot de top tien snelststijgende woningprijzen van heel Nederland en zijn de ontwikkelingen het best te vergelijken met Amsterdam6. In de top vijf gemeenten binnen de provincie met de snelst groeiende woningwaarde over de afgelopen tien jaar, staan vier gemeenten uit de regio Amsterdam, maar ook Texel met een stijging van 45 procent ten opzichte van tien jaar geleden7. Het aantal te koop aangeboden woningen is in vier jaar tijd met 67 procent gedaald8. Tot 2024 staan er slechts 294 extra woningen gepland9. Ook in de sociale huursector is de situatie ernstig met een wachtlijst zo groot als 25 procent van het aantal huishoudens op Texel en de gemiddelde wachttijd voor een eengezinswoning in Den Burg is gegroeid tot acht jaar10. Bij de particuliere huurwoningen ligt de gemiddelde brutohuurprijs met energielast op Texel met € 931 bijna 15 procent hoger dan het landelijk gemiddelde11. Het CBS laat bovendien zien dat het aantal huishoudens door demografische ontwikkelingen nog tot 2030 zal stijgen met ruim drie procent. Daarnaast zijn er veel schrijnende gevallen bekend. Zo is er een moeder waarbij gedreigd werd dat de kinderen herplaatst zouden worden als de moeder niets beters vond dan een caravan om in te wonen, Wij bestrijden de stelling dat in de Ontwerp-Omgevingsvisie wordt gesteld dat in Noord-Holland Noord maximaal 23.000 woningen extra gebouwd mogen worden tot 2040. Het ontwikkelprincipe dat we in de visie hebben geformuleerd gaat uit van vraaggestuurde ontwikkeling. Dat betekent dat er ruimte voor nieuwe woningbouw is als hier (zowel kwantitatief als kwalitatief) aantoonbaar behoefte aan is op basis van demografische ontwikkeling, woonwensen en marktvraag. Centraal hierbij staat dat we de vraag goed moeten blijven monitoren. In de Verkenningen NH 2050 is een beeld geschetst van de verwachte demografische ontwikkelingen in Noord-Holland op basis van alle beschikbare informatie. Hierbij is ook gebruikt gemaakt van landelijke instituten zoals het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Planbureau voor de Leefomgeving. Deze verwachtingen gaan voor grote delen van Noord-Holland Noord tot 2040 nog uit van groei van huishoudens, inwoners en woningbehoefte. Migratie tussen Noord-Holland Noord en Amsterdam, evenals vestiging uit het buitenland worden meegenomen bij maken van deze verwachtingen. Om de vraag in beeld te houden monitoren wij voortdurend de ontwikkelingen, mocht de vraag hoger zijn dan de prognose, wordt deze bijgesteld. Wij hebben de samenvatting van Verkenningen NH2050 herschreven en ingekort met een verwijzing naar de volledige tekst van Verkenningen NH2050.

 

 

Ondernemer uitgelicht

Twitter