Bericht manager 2013

Nieuwjaarstoespraak januari 2013:

Fusiemanager Michel Gregoire gaf op 7 januari 2013 tijdens de TOP nieuwjaarsborrel op Vakantiepark De Krim in vogelvlucht de lopende dossiers weer en de zaken die TOP in 2013 hoog op de agenda heeft staan:
 
"Vorig jaar mocht ik, samen met een aantal oud-bestuursleden van TVL en TVO, de eerste nieuwjaarstoespraak van TOP houden. Ik heb hem nog even nagelezen. Een ding is me daarbij extra opgevallen:
 
Ik stelde, zo aan het begin van het eerste TOP jaar dat we door de fusie verbonden waren, maar vroeg me tegelijkertijd af of we ook al binding hadden. Op basis van mijn ervaring uit het afgelopen jaar kan ik die vraag met een volmondig JA beantwoorden! En dat is uw verdienste. Wij zijn er in geslaagd om een aantal communicatiekanalen aan te bieden; website twitter, mail, en velen van u maken daar ook al regelmatig gebruik van. Dat is goed want alles wat we binnen TOP doen is van u en voor u. Blijf communiceren zodat we uw belang maximaal en optimaal kunnen behartigen. Dat is nodig want er staan de komende tijd een paar grote dossiers op de agenda. Ik noem de belangrijkste even op:
 
Bestemmingsplan Buitengebied en de bestemmingsplannen voor de dorpskernen: je kunt de gemeentelijke agenda in de gaten houden, maar wij zullen terinzagelegging en termijnen voor het indienen van zienswijzen en inspraak telkens op de website en via twitter bekendmaken; als er zaken zijn die om een sterke opinie vragen van u dan gebruiken we de poll-functie op onze website. Hou die dus in de gaten.
 
Herziening Nota Toerisme en Recreatie: binnenkort krijgen we de behandeldata door van Gemeente en dan roepen we ook de community op die zich hiermee zal bezighouden. We zullen inventariseren wat volgens ons de belangrijkste thema’s zijn en daarop uw mening vragen; ik denk dat we met elkaar een intensieve discussie zullen voeren over het beddenbeleid. Zoals u weet heeft de Raad al een voorschot op deze discussie genomen met hun notitie “ Mooi Texel” . Op onze inspraakreactie heeft de Raad tot op heden nog niet gereageerd, dus daar is alertheid zeer op zijn plaats.
 
Havenvisie Oudeschild: ik zag dat ik dit onderwerp in de vorige nieuwjaarstoespraak ook al aankondigde. Het heeft uiteindelijk behoorlijk lang geduurd voordat een start is gemaakt met dit dossier. We hebben, samen met de stichting havenbelangen oudeschild een inventarisatie gemaakt van alles wat aan toekomstvisie en beleid bestaat, en dat hebben we u voorgelegd me de vraag welke onderwerpen u naast deze inventarisatie (of in plaats ervan) belangrijk vind om tot visievorming te komen. We hebben daarop een behoorlijk aantal reacties gehad; sommigen zelfs met zeer gedetailleerde plannen. We zullen deze reacties natuurlijk meenemen.
 
Texelvignet en mobiliteit: voor TOP is de koppeling van de opbrengsten van het vignet en de structurele –en duurzame- mobiliteitsontwikkeling op Texel met elkaar verbonden en dat betekent dat dit dossier op de agenda staat. De gemeente is druk doende met een plan om het vignet beter onder de aandacht van de gasten te brengen, zodat meer mensen het zullen gebruiken en er de voordelen van gaan merken. Als de verkoop stijgt komt er geld binnen en dat moet ingezet worden voor het verbeteren van de mobiliteit op Texel. Een belangrijk dossier dus, waarin we dit jaar wat ons betreft een grote stap moeten zetten.
 
Er staan nog meer dossiers op de TOP agenda; ik noem er snel nog een paar op: werkgelegenheid in de vorm van het nieuwe werken, vakantiewerkinitiatief, Opleidingenbeleid MBO opleidingen. Over dat laatste wil ik graag nog zeggen dat uberhaupt de ontwikkeling van de Texelse scholen –zowel de lagere als de OSG de aandacht heeft van TOP. Stel je voor dat we niet in staat zijn om dit schoolstelsel naar de toekomst op een goede manier vorm te geven, dan zou dat niet best zijn voor onze locale economie! Werk aan de winkel dus.
 
Er staan ook twee evenementen op de kalender die erg de moeite waard zijn en waar voor u als ondernemer mooie kansen liggen: dat zijn de NOC-NSF sportweek en SAIL 2013 . Beide evenementen hebben de potentie om Texel extra onder de aandacht te brengen en extra gasten naar het eiland te halen. We zullen er daarom  veel informatie over geven en hopen dat u een rol kunt spelen om er prachtige evenementen van te maken.
 
In de interne organisatie van TOP zijn we in het eerste jaar een heel eind opgeschoten, maar ook daar staan nog een aantal onderwerpen uit het fusiedossier op de agenda. Ik noem er twee:
 
We hebben gezegd dat we zouden kijken of er secties zijn die beter kunnen integreren met elkaar. Dat moeten we doen. Tegelijkertijd zijn er in het afgelopen jaar ook vragen gesteld over het eventueel inrichten van nieuwe secties. Het zijn ideeen die we allemaal moeten bespreken om een goede en evenwichtige vertegenwoordiging van onze belangen te garanderen. En dat doen we dus de komende tijd.
 
Ook zijn er in de afgelopen periode vragen gesteld over de verschillende contributiestructuren binnen TOP, of dit zo blijft of misschien op termijn wel anders kan. Geen gemakkelijke vraag, maar wel een waar het bestuur dit jaar naar zal kijken.
 
Ik moet een heleboel mensen bedanken. Voor hun hulp en bijdrage in het afgelopen jaar. Velen van u hebben bijgedragen aan het totstandkomen van TOP en aan wat het nu al is. Ik ben daar trots op en hoop dat zich nog meer van u dit jaar de moeite zullen nemen om die hulp te bieden.
 
Ik wens u allen een uitermate succesvol jaar toe en dank u voor uw aandacht."

 

Nieuwsbrief september 2013:

Het hoogseizoen is afgelopen; tijd voor de najaarsperiode. Als we die met net zulk mooi weer kunnen inluiden als we in de afgelopen periode hebben gehad, zullen vele vakantiegangers ons eiland weten te vinden voor een herfstvakantie of een weekendje uitblazen.
Voor ons als ondernemers is er nog even geen uitblazen bij. Na een winter die wel tot juni leek te duren, hebben we een periode van prachtig weer gehad, die de zaak van vele ondernemers bepaald goed heeft gedaan. En nu staat de rest van het jaar voor de deur.  Ik hoop op mooi weer en vrolijke gasten. Dat sterkt mijn geloof in de kracht van de Texelse economie, die de afgelopen tijd zo tegendraads ten opzichte van de crisis in Nederland heeft gestaan! Ik hoop dat iedereen zich gesterkt voelt door de positieve signalen van de gasten en de schouders nog stevig onder de zaak zet om straks op een gezond 2013 terug te kunnen kijken! Maar zover is het nog niet. Er loopt een behoorlijk aantal initiatieven, dossiers en communities binnen TOP, waarover we in deze nieuwsbrief en via de website en twitter regelmatig verslag zullen doen. Zo is de community Toerisme & Recreatie net gestart, om straks goed voorbereid mee te doen aan de beleidsvorming van Raad en College over B&B’s, zorgbedden, toeristische druk, duurzaamheid enzovoort. En ook zal een aantal bestemmingsplannen voor de dorpskernen aan bod komen. Kortom: werk aan de winkel!
 
Michel Gregoire
Manager TOP

Ondernemer uitgelicht

Twitter