Beddenbesluit roept vooral vragen op

Het besluit van de gemeenteraad om de 400 innovatieve bedden te schrappen, heeft tot de nodige vragen geleid bij het bestuur van TOP. "Wanneer evalueren we? Welk zicht is er op de verhouding met de theoretische bedden en wat is het groeipotentieel van bed and breakfasts? Betekent het besluit eigenlijk wel een beddenstop?

De dag na het besluit liet Michel Gregoire al weten dat ze niet blij waren bij TOP: "TOP heeft aangegeven dat het eventueel uitgeven van de 400 bedden ongewenste effecten kan hebben en kon zich vinden in het raadsbesluit om daar nog een keer goed naar te kijken. Het schrappen van deze kwaliteitsimpuls wordt door velen als abrupt ervaren. Een discussie over de voorwaarden had onze voorkeur. Wat wel goed is, is dat de bestaande regelingen uit het bestemmingsplan voor verplaatsing, conversie en het toepassen van de 25-procent-regeling van kracht blijven."

Al voor het besluit definitief was aangenomen liet het TOP-bestuur weten wat het standpunt van de ondernemersbehartiger is: "Het initiatiefvoorstel is erop gericht het specifieke beleid voor vernieuwende slaapplaatsen te schrappen en voorziet evenmin in een hernieuwde discussie over de toepassing van dit beleid. We zijn van mening dat de logiessector daarmee ernstig tekort wordt gedaan. Er is door vele ondernemers/belanghebbenden een wezenlijke bijdrage geleverd aan de totstandkoming van dit beleid en het draagvlak ervan. Dat op het specifieke deel voor innovatieve bedden uit dit beleid een herbezinning nodig is, doet daar niet aan af. Integendeel, de sector geeft juist aan dat een hernieuwde discussie hierover zeer gewenst is. Tegelijkertijd is het belangrijk dat het beleid als geheel en de mogelijkheden die er zijn voor uitbreiding (25 procent-regel), verplaatsing c.q. concentratie van accommodaties intact en toepasbaar blijven. Inhoudelijk hoort de discussie over vernieuwende slaapplaatsen wat ons betreft te gaan over (andere) maatregelen die innovatie en vernieuwing in de logiessector stimuleren. Dit was –en is- wat ons betreft een zeer wezenlijk onderdeel van het beleid", schreef het bestuur in aanloop naar de raadsvergadering. Hoe het in de toekomst verder gaat met de uitgifte van bedden is voor TOP dus onduidelijk. De uitgifte van de 400 bedden was een miniem aantal -minder dan 1 % van het totaal- de stop was er dus al en de inzet op kwalitatieve ontwikkelingen ook. Wat is er dan tegen om juist voor de vaart in kwaliteitsontwikkeling deze stimulans te behouden?', besluit Gregoire.

 

Ondernemer uitgelicht

Twitter