background
Ga naar www.top-texel.nl

01.AANMELDING LIDMAATSCHAP ONDERNEMERS


Bedrijfsnaam:
Naam en voorletter(s) ondernemer:
Postadres:
Postcode/woonplaats postadres:
Telefoonnummer(s):
E-mailadres:
Website:
Aantal meewerkende eigenaren: FTE
Aantal personeelsleden: FTE
Instapkorting:
Nee
Ja, ik wens gebruik te maken van de 50% instapkorting
(50% korting is per kalenderjaar, met een verplichting om 2 jaar TOP-lid te blijven.)
>

Indeling in sectie:
Retail
Zakelijke en Toeristische dienstverlening
Bouw, Industrie, Techniek en Logistiek
Recreatie Ondernemers
THV
Ik wil een gratis vermelding op de site van VVV Texel www.texel.net. Op deze vermelding kan ik tekst en foto’s plaatsen. Stuur mij de inlogcode en de voorwaarden voor deelname.


Handtekening:
02. BETALING

Ondergetekenden komen het volgende overeen:
A.    De ondernemer, bedrijfsnaam:


B.    Het Texels Ondernemers Platform (TOP) incassant ID NL20ZZZ540756610000, hierna te noemen TOP:

2.1   De ondernemer (A) verplicht zich jegens TOP (B) tot het betalen van de jaarlijkse contributie volgens door de laatste ALV
vastgestelde tarieven.
Bij aanmelding na 31 juli is in het lopende jaar geen contributie verschuldigd.

2.2   De ondernemer verleent hierbij aan TOP een volmacht om ten laste van IBAN rekeningnummer
van de ondernemer de contributie te incasseren:
Eens per jaar de volledige onder 2.1 beschreven contributie.
Eens per kwartaal 1⁄4 deel van de onder 2.1 beschreven contributie.
De ondernemer ontvangt tenminste vijf dagen voor afschrijving bericht van zijn bank. Desgewenst kan de ondernemer
binnen zesenvijftig kalenderdagen een verzoek tot terugboeking indienen bij de bank. Intrekking van de machtiging dient tijdig
schriftelijk te worden gericht aan het Texels Ondernemers Platform, Postbus 155, 1790 AD te Den Burg

Of

De ondernemer verleent geen incassomachtiging, maar betaalt zelf na ontvangst van de factuur.

2.3   De ondernemer informeert TOP tijdig omtrent wijziging van het bankrekeningnummer
en/of wijziging van het aantal fte.

2.4   Het contract loopt per kalenderjaar van 1 januari tot 31 december en wordt per de vervaldatum stilzwijgend verlengd.

2.5   Het lidmaatschap c.q. deze overeenkomst kan uitsluitend schriftelijk worden beëindigd met een schriftelijke opzegging tot uiterlijk
30 november van het boekjaar, oftewel één maand voor de eerstvolgende vervaldatum van het contract naar
info@top-texel.nl of TOP, Postbus 155, 1790 AD te Den Burg.

2.6   De betalingsvoorwaarden van TOP zijn omschreven in de statuten. Deze statuten liggen ter inzage op het secretariaat van TOP en kunnen
u op verzoek worden toegezonden. Ze staan ook op het besloten ledengedeelte van de website www.top-texel.nl.

2.7   De contributie dient binnen 15 dagen na de factuurdatum te zijn voldaan. Bij niet betalen van de factuur vervallen de voordelen die bij
het TOP lidmaatschap horen.

2.8   De ondernemer is ervan op de hoogte dat de ingevulde gegevens worden gedeeld met VVV Texel en dat zijn bedrijf wordt opgenomen op
de website van www.top-texel.nl. Indien dit niet gewenst is, kan dat schriftelijk doorgegeven worden aan TOP via info@top-texel.nl.

Ondernemer meldt zich hierbij aan als lid van TOP – Postbus 155 – 1790 AD Den Burg (Texel), geregistreerd bij de Kamer van Koophandel NW-Holland: 54075661.

Plaats:
Naam ondernemer:
Datum:
Ja, ik meld me aan