background
Ga naar www.top-texel.nl

01. AANMELDING LIDMAATSCHAP LOGIESVERSTREKKERS


Bedrijfsnaam:
Naam en voorletter(s) logiesverstrekker:
Postadres:
Postcode/woonplaats postadres:
Telefoonnummer(s):
Emailadres:
Website:
Adres accommodatie(s):
Postcode/woonplaats accommodatie(s):
Aantal accommodaties:
Max. aantal personen:
Aanmelding per (datum):
Registratienummer gemeente
dit is een nieuwe aanmelding ik ben al TOP lid
De Dennen Den Burg De Cocksdorp De Koog De Waal Den Hoorn Eierland Oosterend Oudeschild
Vakantiewoning chalet/(sta)caravan kampeerplaats B&B hotel groepsaccommodatie Anders:
Ik wil mijn accommodatie online aanbieden via de site van VVV Texel. Stuur mij het contract en na ondertekening hiervan de inlogcode. Ik kan dan inloggen in de reserveringscentrale van VVV Texel via Travelbase. Voor meer informatie over Travelbase is de VVV bereikbaar op 0222-314741, mailen kan naar: travelbase@texel.net

Ik verhuur mijn accommodatie maar ik wil graag dat VVV Texel eerst contact met mij opneemt om de mogelijkheden van verhuur via VVV Texel te bespreken. Voor meer informatie is de VVV bereikbaar op 0222-314741, travelbase@texel.net

Handtekening:02. INCASSOMACHTIGING OF FACTUUR

Ondergetekenden komen het volgende overeen:
A.    De logiesverstrekker, naam:
B.    Het Texels Ondernemers Platform (TOP), incassant ID NL20ZZZ540756610000, hierna te noemen TOP.

2.1   De logiesverstrekker (A) verplicht zich jegens TOP (B) tot het betalen van de jaarlijkse contributie volgens door de
laatste ALV vastgestelde tarieven.
Bij aanmelding na 30 april is er in het eerste jaar korting van 50% van toepassing.
Bij aanmelding na 31 juli is in het lopende jaar geen contributie verschuldigd.
2.2   De logiesverstrekker verleent hierbij aan TOP een volmacht om ten laste van IBAN rekeningnummer
van de logiesverstrekker de contributie te incasseren:
Eens per jaar de volledige onder 2.1 beschreven contributie.
Eens per kwartaal 1⁄4 deel van de onder 2.1 beschreven contributie.
De logiesverstrekker ontvangt tenminste vijf dagen voor afschrijving bericht van zijn bank. Desgewenst kan de logiesverstrekker
binnen zesenvijftig kalenderdagen een verzoek tot terugboeking indienen bij de bank. Intrekking van de machtiging dient tijdig
schriftelijk te worden gericht aan het Texels Ondernemers Platform, Postbus 155, 1790 AD te Den Burg.

Of

De logiesverstrekker verleent geen incassomachtiging, maar betaalt zelf na ontvangst van de factuur.

2.3   De logiesverstrekker informeert TOP tijdig omtrent wijziging van het bankrekeningnummer, wijziging van de accommodaties
en/of wijziging van het aantal slaapplaatsen.

2.4   Het contract loopt per kalenderjaar van 1 januari tot 31 december en wordt per de vervaldatum stilzwijgend verlengd.

2.5   Het lidmaatschap c.q. deze overeenkomst kan uitsluitend schriftelijk worden beëindigd met een schriftelijke opzegging tot uiterlijk
30 november van het boekjaar, oftewel één maand voor de eerstvolgende vervaldatum van het contract naar
info@top-texel.nl of TOP, Postbus 155, 1790 AD te Den Burg.

2.6   De betalingsvoorwaarden van TOP zijn omschreven in de statuten. Deze statuten liggen ter inzage op het secretariaat van TOP en kunnen
u op verzoek worden toegezonden. Ze staan ook op het besloten ledengedeelte van de website www.top-texel.nl.

2.7   De contributie dient binnen 15 dagen na de factuurdatum te zijn voldaan. Bij niet betalen van de factuur vervallen de voordelen die bij
het TOP lidmaatschap horen, zoals bijvoorbeeld de mogelijkheid om uw accommodaties aan te bieden via de Stichting VVV Texel Promotie.

2.8   De logiesverstrekker is ervan op de hoogte dat de ingevulde gegevens worden gedeeld met VVV Texel en dat de accommodatie wordt
opgenomen op de website van www.top-texel.nl. Indien dit niet gewenst is, kan dat schriftelijk doorgegeven worden aan TOP via
info@top-texel.nl.

De logiesverstrekker meldt zich hierbij aan als lid van Texels Ondernemers Platform – Postbus 155 – 1790 AD Den Burg (Texel),
geregistreerd bij de Kamer van Koophandel NW-Holland: 54075661.

Plaats:
Naam logiesverstrekker:
Datum:
Ja, ik meld me aan